Forordning om data til europeisk landbruksstatistikk for 2020

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2018/1874 av 29. november 2018 om data som skal leveres for 2020 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 om integrert landbruksstatistikk

Commission implementing regulation (EU) 2018/1874 of 29 November 2018 on the data to be provided for 2020 under Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011, as regards the list of variables and their description

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2018/1874 er forankret i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1091 om integrert statistikk for jordbruksbedrifter for perioden 2020–2026. Rammeforordningen er foreslått innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI.

Gjennom den implementerende forordningen defineres kravene til dataleveranse nærmere. I den implementerende forordningens vedlegg I gis en nærmere beskrivelse av «kjernevariablene» spesifisert i vedlegg III til forordning (EU) nr. 2018/1091. «Kjernevariablene» omfatter blant annet informasjon om arealer av ulike vekster, antall dyr etter art og aldersgruppe, i tillegg til informasjon om brukeren og jordbruksbedriften for referanseårene 2020, 2023 og 2026.

«Moduldata» som skal leveres for referanseåret 2020 i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 2018/1091 gjelder følgende moduler:

  1. Arbeidsstyrken og andre inntektsbringende aktiviteter
  2. Utvikling av landdistrikter
  3. Bygninger for husdyr og bruk av husdyrgjødsel

I vedlegg II angis en liste over variabler som er relevante for hver av de tre overfor nevnte modulene. En nærmere og detaljert beskrivelse av variablene i hver av disse modulene gis i vedlegg III.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved SSB har vært med i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Norge har i forbindelse med EØS-komitebehandlingen av euopaparlaments- og rådsforodning (EU) nr. 2018/1091 blant annet bedt om en tilpasning om innebærer at overfor nevnte modul 2. Utvikling av landdistrikter ikke er relevant.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen innebære behov for tilpasninger i SSBs datafangst og statistikkproduksjon. I all hovedsak anses de økonomiske og administrative konsekvensene å være moderate og vil, med noe bidrag fra sentrale nasjonale brukere, bli dekket innenfor SSBs alminnelige budsjett. Oppgavebyrden ventes totalt sett ikke å øke betydelig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1874/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2018
Frist returnering standardskjema: 14.03.2019
Dato returnert standardskjema: 21.03.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: