OCR - Supplerende krav til adgang til EU for dyr og produkter til konsum - (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav til adgang til unionen for forsendelser med bestemte dyr og produkter beregnet på konsum

Commission delegated regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of certain animals and goods intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 4. mars 2019, og kunngjort 17. mai 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi en god og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp en tilleggsoversikt til OCR over hvilke hygienekrav og andre krav som skal være oppfylt ved import til EU/EØS, for å sikre at maten er trygg for EU/EØS-borgerne å spise. Rettsakten retter seg mot dyr og produkter som er ment å spises av mennesker og omfatter blant annet følgende produkter: kjøtt og kjøttprodukter (inkludert gelatin og kollagen), toskallede bløtdyr, pigghuder, marine snegler, fisk og fiskeprodukter (samt kapteinserklæringen) og sammensatte produkter.

Det stilles krav til at forsendelsene med de nevnte dyr og produkter som også oppfylle følgende elementer:

- at staten utenfor EØS, eller regioner i denne staten, som forsendelsen kommer fra er oppført på en EU godkjent liste (OCR art. 127(2)),

- at bestemte dyr og produkter kommer fra godkjente virksomheter (listeførte)(OCR art. 126)1)) eller har ekvivalente regler (OCR art. 127(3)(e)),

- at disse forsendelsene med dyr og produkter som skal konsumeres av mennesker følges av offisielle sertifikater eller attester mv. for å bekrefte samsvar med hygieneregelverket, og

- at dyrene og produktene er i samsvar med andre importbestemmelser (OCR art. 126).

Strukturen i rettsakten er at hver gruppe med dyr og produkter er satt opp i hver sin artikkel, som igjen stiller opp de videre vilkårene som er knyttet til disse dyrene/produktene. Her presiseres det om hvilke krav som forsendelsen med omfattet dyr/produkt skal oppfylle ved import, med henvisninger til rettsaktene der disse nærmere reglene er gitt. Videre beskriver hver artikkel hvilke dyr og produkter som den regulerer gjennom å vise til tilhørende CN-kode (tolltariff-kode), som skal hjelpe importørene å vite om deres forsendelse er omfattet av kontrollregelverket.

Det gis også videre utdypende regler forhold til de forskjellige listene og hvordan stater utenfor EØS, og deres virksomheter, kan komme inn på disse listene, eksempelvis art. 4 til 6 og art. 9.

Rettsakten stiller videre opp regler angående sammensatte produkter og kontrollen av disse, art. 12. Kravene rettet mot de sammensatte produktene er sett i sammenheng med deres innhold og om de er hyllestabile og at de ikke trenger videre nedkjøling etter produksjon. I utgangspunktet skal alle behandlede elementer i det sammensatte produktet komme fra godkjente virksomheter eller komme fra virksomheter innen EU/EØS. Frem til listeføringen for sammensatte produkter er klar er det gitt overgangsregler i art. 12(2).

I art. 12(2)(a) skal sammensatte produkter som må transporteres under kontrollert temperatur komme fra godkjente stater utenfor EØS, dette gjelder for hver bestanddel, og følge de gitte bestemmelsene for produktene i særregelverket. Bokstav b omfatter sammensatte produkter som ikke trenger kontrollert transport som i (a), men som inneholder kjøtt. Her skal kjøttet komme fra godkjente stater utenfor EØS i samsvar med kravene i vedtak 2007/777/EF og vedtak 2011/163/EU. I bokstav c reguleres sammensatte produkter som ikke trenger kjøling som i (a) og som ikke inneholder kjøtt. Disse produktene kan komme fra stater utenfor EØS som er godkjente for ett av følgende produktgrupper: kjøtt, melkeprodukter, råmelk produkter, fiskeprodukter eller eggprodukter. Disse produktene skal også samsvare med de gitte bestemmelsene for produktene i særregelverket.

Oversikt over hvilke forsendelser med dyr og produkter til konsum som krever offisielle sertifikater er gitt i art. 13, med en beskrive av dyrene og produktene gjennom bruken av CN-koder. Sertifikatene skal bekrefte samsvar med reglene knyttet til de nevnte produktene.

Art. 14 stiller opp et eget dokumentasjonskrav for noen sammensatte produkter, som ikke inneholder kjøtt og er hyllestabile (jf. art. 13(2)(c)). Her vil man godta en attestasjon av andre enn kompetent myndighet, eksempelvis operatør.

Rettsakten vil tre i kraft samtidig som den nye kontrollforordningen, 14. desember 2019, med det unntak at bestemmelsene i art. 12, 14 (1) og (2) vil først tre i kraft 21. april 2021 som samsvarer med virkningstidspunktet for reglene om sammensatte produkter.

Rettsakten viderefører i stor grad dagens tilsvarende regler gitt i forordning (EF) nr. 854/2004, kap. III, og forordning (EU) nr. 211/2013.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot importbetingelser av dyr og produkter som er av mer teknisk art. Dette være seg krav til sertifikater, tilleggskrav (hygiene) til import, og listeføring av stater og virksomheter utenfor EØS som kan eksportere til EU/EØS.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens kontrollregler for disse produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp utfyllende krav til grensekontrollen av dyr og produkter som er beregnet på konsum. Rettsakten retter seg blant annet mot følgende dyr og produkter: kjøtt og kjøttprodukter (inkludert gelatin og kollagen), toskallede bløtdyr, pigghuder, marine snegler, fisk og fiskeprodukter (samt kapteinserklæringen) og sammensatte produkter. Rettsakten stiller videre opp noen ekstrakrav til listeføringen av stater utenfor EØS, deres regioner, og virksomheter, som må være på plass for at EU skal kunne godta import derfra.

Denne rettsakten viderefører en rekke av kravene som eksisterer i dagens regelverk, slik at det ikke blir store endringer. Et unntak fra dette er delen om sammensatte produkter som er helt nytt og forsøker å klargjøre et fagfelt som ikke har vært å oversiktlig regulert frem til nå. Rettsakten gir en god oversikt over de særlige kravene som stilles til importen av disse dyrene og produktene som er beregnet til mat.

Vedrørende bruken av CN-koder i rettsakten, vil disse enkelt kunne oversettes til kodene i den norske tolltariffen. KOM opererer i rettsakten med i hovedsak koder med fire siffer, som er identisk med de norske ettersom de seks første sifrene i EU og norsk sammenheng er like ved at de er basert på den internasjonal tolltariffen med HS-koder. I de tilfellene der KOM har brukt koder med åtte siffer vil disse måtte oversettes til norske nummer, men en forklaring i tilfelle beskrivelsen i koden er forskjellig. Dette vil uansett enkelt kunne justeres i hjelpeteksten som vil følge den norske forskriften som gjennomfører denne rettsakten, og skaper ikke noen problemer i forhold til at den europeiske tolltariffen ikke er en del av EØS-avtalen. Denne type oversettelse gjør man stadig i forhold til beskyttelsestiltakene fra EU på importområdet.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)11
Rettsaktnr.: 2019/625
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R0625

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2019
Frist returnering standardskjema: 28.06.2019
Dato returnert standardskjema: 14.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker