Transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs - endring i vedlegg

Kommisjonsforordning (EU) 2019/978 av 14. juni 2019 som endrer vedlegget i forordning (EU) nr. 579/2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer

Commission regulation (EU) 2019/978 of 14 June 2019 amending the Annex to Regulation (EU) No 579/2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over hvilke stoffer som det er tilatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker i forrige transport for at man kan benytte de samme beholderne/konteinerne/tankene til å frakte flytende oljer og fettstoffer i neste, påfølgende transport.

EFSA (European Food Safety Authority) vurderte i 2016 at stoffene Ethyl-tert-butylether og Methylacetat kan transporteres i beholdere/konteinere/tanker i forrige transport. Stoffene tilføres derfor i listen over hvilke stoffer som det er tilatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker i forrige transport for at man kan benytte de samme beholderne/konteinerne/tankene til å frakte flytende oljer og fettstoffer i neste, påfølgende transport.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innfører ingen nye plikter eller rettigheter som vil gi økonomiske eller administrative konsekvenser for privatpersoner, næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet støtter seg til EFSAs vurdering. Ethyl-tert-butylether og Methylacetat tas derfor inn i vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/978
Basis rettsaktnr.: 579/2014
Celexnr.: 32019R0978

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2019
Frist returnering standardskjema: 12.04.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 290/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2019
Høringsfrist: 19.08.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker