Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til BRRD artikkel 4 om metodikk for vurdering av forenklede krav til gjenopprettingsplaner og krisetiltaksplaner

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/348 av 25. oktober 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av kriteriene for å vurdere virkningen på finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene av at en institusjon svikter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/348 of 25 October 2018 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria for assessing the impact of an institution’s failure on financial markets, on other institutions and on funding conditions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 24.03.19. Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt Dir/2014/59/EU (BRRD/"krisehåndteringsdirektivet"). Forordningen blir ikke tatt inn i EØS-avtalen før basisrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og har trådt i kraft i Norge.

Formål: I henhold til krisehåndteringsdirektivet skal foretakene utarbeide gjenopprettingsplaner og krisehåndteringsmyndigheten skal utarbeide krisetiltaksplaner for det enkelte foretak. I utgangspunktet skal alle foretak underlegges fulle krav, slik det følger av direktivet. Artikkel 4 i BRRD åpner imidlertid for at det for enkelte foretak kan fastsettes forenklede krav, både til gjenopprettingsplaner og til krisetiltaksplaner. Formålet med denne forordningen er å etablere felles metodikk for vurdering av hvilke foretak som kan få forenklede krav til henholdsvis gjenopprettingsplaner og krisetiltaksplaner, på tvers av EU-landene.  Metodikken understøtter myndighetenes vurdering av hvilke konsekvenser det vil få for finansielle stabilitet, andre finansforetak/verdipapirforetak og for økonomien for øvrig dersom et foretak blir kriserammet. Foretak som vurderes å få vesentlig negative konsekvenser som her beskrevet, kan ikke underlegges forenklede krav.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporering i finansforetaksforskriften. Forordningen legger plikter kun på myndighetene, og ikke på private rettssubjekter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak, men kan bidra til å redusere bruk av ressurser knyttet til tilsynsmyndighetens vurdering av gjenopprettingsplaner, foretakenes utforming og oppdatering av gjenopprettingsplaner og for krisehåndteringsmyndighetens utarbeidelse av krisetiltaksplaner.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevante og akseptabel.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/0348
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32019R0348

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen