Import av kjæledyrfôr fra Saudi Arabia

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/207 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/207 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of petfood from Saudi Arabia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen viser til at myndighetene i Saudi Arabia har gitt EU-kommisjonen forsikringer om at landets produksjon av kjæledyrfôr fra fjørfe er i henhold til de krav som gjelder innen EØS.

På grunnlag av ovennevnte føres Saudi Arabia opp på listen over tredjeland som det tillates å importere bearbeidet kjæledyrfôr med opprinnelse fra fjørfe fra.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken norske virksomheter eller norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/207
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32020R0207

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2019
Frist returnering standardskjema: 14.02.2020
Dato returnert standardskjema: 23.02.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker