Biocid - Ikke-godkjenning av karbendazim i PT 9

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1942 av 22. november 2019 om ikke-godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 9

Commission implementing decision (EU) 2019/1942 of 22 November 2019 not approving carbendazim as an existing active substance for use in biocidal products of product- type

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 22. november 2019 og ble publisert i OJ 25. november 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Karbendazim står oppført på denne listen. Ved beslutning (EU) 2019/1942 besluttes det å ikke godkjenne karbendazim til bruk i biocidprodukter i produkttype 9. Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer. Evalueringen av karbendazim viste at en eventuell bruk av stoffet i biocidprodukter i produkttype 9 ville medføre en uakseptabel risiko for miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1942
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32019D1942

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2019
Frist returnering standardskjema: 10.12.2019
Dato returnert standardskjema: 10.12.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 60/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2019
Høringsfrist: 20.11.2019
Frist for gjennomføring: 01.05.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.05.2020

Lenker