Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brexit - endring av forordning 2019/501 og 2019/502

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1795 av 24. oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode

Regulation (EU) 2019/1795 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2019 amending Regulations (EU) 2019/501 and (EU) 2019/502 as regards their periods of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Forordningen ble vedtatt 24.10.2019.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 31.10.2019, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 272/2019. Det arbeides med å innarbeide forordningen i norsk rett.

Sammendrag av innhold

I utgangspunktet skulle Storbritannia (UK) forlate EU den 30.03.19, men de har fått forlenget denne datoen to ganger, først til 31.10.2019 og deretter til 31.01.2020. Etter at Storbritannia forlater EU, vil de bli ansett for å være et tredjeland utenfor EØS. Dersom Storbritannia trer ut av EU uten en avtale vil dette kunne få konsekvenser for veg og lufttransport mellom EØS og Storbritannia. For å sikre fortsatt veg og lufttransport mellom Storbritannia og EU, vedtok Europaparlamentet og Rådet den 25. mars 2019 forordning (EU) 2019/501 som sikrer grunnleggende markedsadgang for godstransport på vei (heretter "forordning  2019/501") og forordning ( EU) 2019/502 som sikrer grunnleggende markedsadgang for luftfart med hensyn til Storbritannias utmeldelse fra EU (heretter forordning 2019/502). Disse forordningene ble ble innlemmet i EØS-avtalen 11. april 2019. I tråd med prinsippene som ligger til grunn for beredskapstiltak, er begge forordningene ment å gjelde i en begrenset tidsperiode. Forordning 2019/501 gjaldt i utgangspunktet til 31.12.2019 og forordning 2019/502  til 30.03.2020.

Med mindre Storbritannia ratifiserer utmeldelsesavtalen innen 31.01.2020 eller ber om en forlengelse, så vil nåværende beredskapsforordninger på vei og luftfart gjelde. Da endringen i forordning 2019/501 og 2019/502 ble foreslått av Kommisjonen, var det ennå ikke gitt forlengelse for uttreden fram til 31.01.2020. Dersom Storbritannia skulle gå ut av EU den 31. oktober 2019 ville dette påvirket de allerede vedtatte beredskapstiltak i 2019/501 og 2019/502. Når det gjelder forordning 2019/501, ville en uttreden den 31. oktober begrense perioden for anvendelse av forordningen til bare to måneder. Når det gjelder forordning 2019/502, ville den være gjeldende i mindre enn halvparten av den opprinnelig tiltenkte perioden hvis den skulle opphøre å gjelde 30. mars 2020. En så kort anvendelsesperiode vil kunne føre til at forordningene ikke vil kunne oppfylle sitt tiltenkte formål. 
For å sikre at de allerede vedtatte beredskapsbestemmelsene fullt ut oppnår sitt formål, så ble det vedtatt å forlenge gyldighetsperioden for forordning  2019/501 til 31.07.2020 og forordning 2019/502 til 24.10.2020. I tråd med de prinsippene som ble lagt til grunn for forordning 2019/501 og 2019/502, så vil også en forlengelse av disse beredskapsforordningene være begrenset i tid.

Merknader
 

Rettslige konsekvenser

Forordningen gis med hjemmel i TFEU art. 91 (1) og 100 (2).

Den aktuelle rettsakten hører til i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Med bakgrunn i at det var kort tid frem til Storbritannia trådte ut av EU, måtte saken behandles raskt både nasjonalt og internasjonalt. Saken ble behandlet skrifltig i Spesialutvalget for transport. Rettsakten ble også behandlet utenom de ordinære prosedyrene ("standard" og "fast track") i EØS-systemet. På grunn av at forordningen var et hastetiltak med svært begrenset virkning vurderte departementet at det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre en høring. Det kan likevel nevnes at i den nasjonale høringen for å innta forordning 2019/501 i norsk rett, så ble det sendt ut informasjon om forslaget om forlengelse av forordning 2019/501 til høringsinstansene.

Vurdering

Forordningen er en forlengelse av overgangsordninger på vei og luftfart i forbindelse med Storbritannias uttreden av EUs indre marked. Siden Storbritannia har fått forlenget sin uttreden av EU fra mars 2019 til oktober 2019 og deretter 31.01.2020, er forlengelsen av beredskapsforordningene knyttet til vei og luftfart, kun en følge av at Storbritannia har utsatt sin uttreden av EU. Det er hensiktsmessig at beredskapsforordningene gis forlengelse, slik at beredskapsforordningene får virket etter sitt opprinnelige formål, nemlig å sikre vei og flytrafikk i EØS i en viss periode etter at Storbritannia har trådt ut av EU. Departementet vurderer at det vil være i Norges interesse å være en del av en felleseuropeisk løsning for veg- og flytransportmarkedet.

Forordningen vurderes som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)396
Rettsaktnr.: (EU)2019/1795
Basis rettsaktnr.: 2019/501 og 2019/502
Celexnr.: 32019R1795

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2019
Frist returnering standardskjema: 13.09.2019
Dato returnert standardskjema: 12.09.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen