Ny strategisk innovasjonsagenda 2021-2027 for EIT

Europaparlaments- og rådsbeslutning om den strategiske innovasjonsagendaen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) for 2021-2027: styrking av Europas innovasjonstalent og –kapasitet

Decision (EU) 2021/820 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe and repealing Decision No 1312/2013/EU (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2019

Spesialutvalg: Forskning og utvikling

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

EIT ble opprettet i 2008 for å bidra til en bærekraftig økonomisk vekst og konkurranseevne gjennom å styrke Unionens og medlemsstatenes innovasjonskapasitet. Siden opprettelsen har EIT gradvis etablert seg som et unikt instrument for å møte samfunnsmessige utfordringer gjennom å integrere kunnskapstriangelet i EUs innovasjonsøkosystemer. EIT inngår fra 2021 som en del av det nye europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa og skal sikre sammenheng med de europeiske innovasjonsøkosystemene, som hører til under Horisont Europas søyle III "Innovativt Europa".

EIT styres av en forordning som er tett knyttet til rammeprogrammet for forskning og innovasjon. De strategiske langsiktige prioriteringene og medfølgende finansieringsbehov fastesettes i den strategiske innovasjonsagendaen (SIA). I henhold til artikel 17 i EIT-forordningen skal Kommisjonen hvert syvende år legge frem et forslag for Europaparlamentet og Rådet til en oppdatert SIA, slik at denne er i tråd med rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Kommisjonen fremmet i den forbindelse den 11. juli 2019 forslag om endring av forordningen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og et forslag til EITs strategiske innovasjonsagenda for at disse skulle samkjøres med det nye rammeprogrammet for forskning, Horisont Europa. Dette forslaget har gjennomgått større endringer og ble endelig vedtatt av Europaparlamentet og Europarådet 20. mai 2021. 

Vedtatt ny stragetisk innovasjonagenda (SIA) for perioden 2021-2027

EIT'S STRATEGI OG MÅL FOR 2021-2027

EITs spesifikke mål for 2021-2027:

a) å øke KIC'enes åpenhet og påvirkning, samt integrere kunnskapstriangelet i hele Unionen

b) å øke entreprenør- og innovasjonskapasiteten innen høyere utdanning i hele Europa ved å fremme og støtte institusjonelle endringer i høyere utdanningsinstitusjoner og integrere disse i innovasjonsøkosystemer.

c) å øke EITs og KIC'enes regionale og lokale rekkevidde, ved å inkludere et større spekter av interessenter for å bøte på skjevheter i innovasjonskapasiteten og for å fremme kunnskapsformidling og innovasjon i hele Unionen.

EITs strategi for 2021-2027 skal ha fokus på tiltak som gir merverdi på EU- nivå og som bidrar til å nå målene for Horisont Europa.

For det første skal EIT fortsette å støtte opp om innovasjonskapasiteten og økosystemer i EU gjennom KIC'ene. EIT skal ytterligere styrke sin overvåkning av KIC'ene og opprette et nytt rammeverk for rapportering og overvåkning av KIC'ene som skal bygges inn i overvåkningssystemet i Horisont Europa. Det skal også gjennomføres eksterne evalueringer av KIC'ene for å sikre effektiv drift og god måloppnåelse. EIT skal forenkle sin virksomhet og redusere KIC'enes administrative byrde, i tillegg til å øke graden av veiledning av KIC'ene. EIT skal i større grad sikre kvalitet og bærekraft i EIT's egne- og i KIC'enes aktiviteter. KIC'enes aktiviteter skal gjennomføres med full åpenhet rundt utlysninger, utvelgelse av prosjekter og partnere og eventuelle andre aktiviteter, både ovenfor nye partnere og utenforstående.

EIT skal sikre at KIC'ene etterstreber å oppnå økonomisk uavhengighet av EIT's støtte senest 15 år etter deres igangsettelse. Det forventes at KIC'ene gradvis reduserer andelen av EIT-finansiering i deres forretningsplan i løpet av partnerskapsavtalenes varighet, samtidig som finansieringsbidraget fra andre kilder, som private og offentlige investeringer, økes. Finansieringen av KIC'ene skal i større grad bli prestasjonsbasert, og knyttes direkte til spesifikke utviklingsområder. EIT skal der det er hensiktsmessig inngå flerårige tilskuddsavtaler med KIC'er. Disse bør ikke overstige tre år.

EIT skal ved hjelp av uavhengige eksterne parter gjennomføre en omfattende evaluering av KIC'enes resultater innen utløpet av KIC'enes første syvårige aktivitetsperiode. På bakgrunn av evalueringen skal styret beslutte hvorvidt de skal fortsette med, endre eller avslutte den finansielle støtten til KIC'en. Etter endt partnerskapsavtale mellom EIT og en KIC, på maksimum 15 år, er det et mål å opprettholde et aktivt samarbeid, f.eks. gjennom et samarbeidsmemorandum.

Gjennom å innføre en forenklet finansieringsmodell forventes EIT å øke KIC'enes effekt og i større grad bidra til å oppfylle EITs og Horisont Europas mål.

Grunnet regionale forskjeller i innovasjonsprestasjonene i Europa lanserte EIT en regional innovasjonsordning (RIS) i 2014 for å utvide sin regionale rekkevidde til land som er beskjedne eller moderate innovatører. Fra og med 2021 blir RIS-aktivitetene obligatoriske og en integrert del av KIC'enes flerårige strategier. EITs budsjett til gjennomføring av RIS-aktiviteter skal utgjøre minimum 10 % og maksimum 15 % av den samlede støtten til eksisterende og nye KICer.

For å bidra til å imøtegå nye og kommende globale og samfunnsmessige utfordringer skal EIT lansere åpne innspillsrunder for forslag til nye KIC'er innenfor prioriterte områder, som velges ut blant tematiske områder av strategisk betydning. Etter en gjennomført analyse ble det foreslått, at det hurtigst mulig i 2022/2023 igangsettes en ny KIC på området kulturelle og kreative sektorer og industrier. Dette prioriterte området har den sterkeste komplementaritet med de åtte eksisterende KIC'ene samt med de potensielle prioriterte områder for andre europeiske partnerskap, som skal igangsettes innenfor rammene av Horisont Europa. Det foreslås å igangsette enda en ny KIC på området vann-, hav- og sjøfartssektorer og -økosystemer i 2026. Kommisjonen gjennomfører sammen med uavhengige eksterne eksperter en analyse senest i 2024 for å vurdere relevansen av området vann-, hav- og sjøfartssektorer og -økosystemer. Hvis analysen resulterer i en negativ konklusjon, kan Kommisjonen forelegge et forslag til endring av SIA 2021-2027. Andre nye KIC'er kan opprettes, hvis budsjettsituasjonen tillater dette.

For det andre skal EIT bygge videre på sin erfaring fra integrering av kunnskapstriangelet og støtte og utvikle entreprenør- og innovasjonskapasiteten i høyere utdanning. Etter en høring av KIC'ene skal EIT i samarbeid med Kommisjonen utforme og sette i gang et pilotinitiativ til støtte for entreprenør- og innovasjonsinitiativ hos høyere utdanningsinstitusjoner. Disse skal også integreres av i innovasjonsøkosystemer gjennom KIC'ene med oppstart i 2021.

For det tredje skal EIT, gjennom mer effektive grensekryssende aktiviteter, gjøre alt i sin makt for å sikre synlighet og påvirkningskraft på EU-nivå. EIT og KIC'ene skal forbedre og styrke sin kommunikasjon og synlighet og gjennomføre en forbedret markedsføringsstrategi ovenfor sine interessenter. EIT skal gjøre sitt beste for å strømlinjeforme terminologien vedrørende hvert enkelt KIC's struktur for ytterligere å forenkle og forsterke gjenkjenneligheten av EIT. EIT skal holde regelmessige møter i gruppen av medlemsstater og med Kommisjonen for å sikre en hensiktsmessig kommunikasjon og utveksling av opplysninger med medlemsstatene, og på EU-nivå. Europaparlamentet og Rådet skal holdes underrettet om EIT's og KIC'enes prestasjsoner, resultater og aktiviteter. Gruppen av medlemsstatsrepresentanter skal rådgi EIT i strategisk viktige spørsmål. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse i EØS- avtalen medfører ikke behov for lov- og forskriftsendringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

 EITs budsjettbehov i perioden 2021-2027 er på 2 965 000 000 EUR. KIC'ene forventes å mobilisere ytterligere 1 500 000 000 EUR fra andre offentlige og private kilder. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2019)330
Rettsaktnr.: (EU) 2021/820
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D0820

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2021
Frist returnering standardskjema: 20.05.2021
Dato returnert standardskjema: 20.05.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 263/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker