OCR - gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av stat utenfor EØS - (2017/625)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til særlige regler for kontroll av forsendelser med levende dyr og produkter med opprinnelse i Unionen, som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2074 of 23 September 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules on specific official controls on consignments of certain animals and goods originating from, and returning to the Union following a refusal of entry by a third country

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedatt av EU-kommisjonen 23. september 2019, og kunngjort i Official Journal 6. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation, kalt kontrollforordningen).

Denne rettsakten gir utfyllende regler for kontroll ved gjeninnførsel av forsendelser omfattet av OCR art. 47(1) a til c) (levende dyr, animalske produkter og planter). Dette er tilfeller der myndighetene i staten utenfor EU/EØS har avvist forsendelsen. KOM har ikke hjemmel til å gi tilsvarende regler for situasjonene der forsendelsene er avvist av kommersielle årsaker.

Innholdet i kontrollen ved retur til EU/EØS er gitt i art. 2. Her skal grensekontrollstasjonen gjennomføre en dokument- og identifikasjonskontroll av alle forsendelser som gjeninnføres. Videre skal det gjennomføres en fysisk kontroll av alle forsendelser med levende dyr etter art. 47(1)(a), mens for forsendelser omfattet av art. 47(1)(b og c) (animalske produkter og planter) skal fysisk kontroll gjøres på forsendelser hvor kompetent myndighet mistenker brudd på EU-reglene.

For levende dyr og avlsprodukter skal kompetent myndighet sjekke forsendelsene opp mot EU-reglene for dyrehelse og dyrevelferd etter OCR art. 1(2) (d og f). For animalske produkter og sammensatte produkter skal kompetent myndighet kontrollere opp mot EU-reglene for dyrehelse etter OCR art. 1(2)(d), og reglene gitt i art. 3 i denne rettsakten. Biprodukter og avledede produkter skal kontrolleres opp mot reglene nevnt i OCR art. 1(2)(e). Planteprodukter kontrolleres etter reglene nevnt i OCR art. 1(2)(g).

Etter art. 2(4) skal kompetent myndighet i landet hvor forsendelsen først ankommer EU/EØS varsle kompetent myndighet ved destinasjonen for forsendelsen om at kontrollen er ok, og at forsendelsen er klarert for gjeninnførsel og at forsendelsen er på vei. Dette skal gjøres via en CHED (The Common Health Entry Document - innførselsdokument).

Art. 3 regulerer særlige krav til gjeninnførsel av animalske produkter og sammensatte produkter. Dette omfatter alle animalske produkter omfattet av den nye positivlisten (hvilke levende dyr og animalske produkter som skal innom en grensekontrollstasjon for kontroll ved import til EU/EØS) og sammensatte produkter listen i punktene 16 til 22 i vedlegget til vedtak 2007/275/EF (den gamle positivlisten). Se eget EØS-notat om rettsakten om positivlisten og omtale av hva som skjer med den gamle.

Etter art. 3(2) skal forsendelsen ved gjeninnførsel følges av det originale offisielle sertifikatet (papir eller elektronisk). Videre skal forsendelsen følges av en erklæring fra kompetent myndighet i staten utenfor EU/EØS som avviste forsendelsen, dsom gir en begrunnelse for avvisingt, samt informasjon om tid og sted for lasting og lossing, og bekrefte at forsendelsen ikke er tuklet med og at den er riktig lagret etter art. 3(2)(b). Videre skal kompetent myndighet på bestemmelsesstedet, der dette er et annet sted enn opprinnelsesstedet, bekrefte at de er villige til å ta imot forsendelsen.

I art. 3(3) er det gitt et unntak fra kravet om originalt sertifikat, der man på annen måte kan bekrefte opphavet til forsendelsen. Dette vil være aktuelt i de tilfellene der staten utenfor EU/EØS ikke krever noen sertifikat ved import til dem.

Det er videre gitt et unntak fra kravet i art. 3(2)(b) der den originale forseglingen av forsendelsen er ubrutt. I art. 3(5) er det gitt regler om at kompetent myndighet i landet hvor forsendelsen først ankommer EU/EØS skal overvåke forsendelsen for å sikre at den kommer frem til bestemmelsesstedet. Dette skal gjøres i samsvar med reglene for overvåkning av forsendelser som er gitt i en annen rettsakt.

Reglene i denne rettsakten er en justering av dagens regler om gjeninnførsel i direktiv 97/78/EF art. 15. Direktivet oppheves av kontrollforordningen og rettsakten skal tre i kraft samtidig med denne 14. desember 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre noen nye direkte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens kontrollregler for disse produktene med en liten justering. Regelverket vil også gi en bedre avklaring i forhold til regelverket rundt gjeninnførsel. Rettsakten vil også gi næringen flere muligheter i forhold til gjeninnførsel som ikke er tilgjengelig etter dagens regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten stiller opp en ny utgave av reglene for gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av kompetent myndighet i stater utenfor EU/EØS.

Hovedinnholdet i rettsakten gjør ingen store endringer til den eksisterende reguleringen, men det er gjort noen utvidelser i forhold til tidligere. Et av de nye punktene er at forsendelser ikke trenger originale sertifikater for å gjeninnføres så lenge man har andre dokumenter som kan bekrefte opphavet til forsendelsen. Dette vil være av nytte der staten utenfor EU/EØS ikke krever sertifikater, som i prinsippet gjør gjeninnførsel etter dagens regler umulig.

Videre er det nytt at forsendelsen kan returneres til et annet sted i EU/EØS enn opprinnelsen. Dette vil også gi næringen flere muligheter.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2074
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R2074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.09.2019
Frist returnering standardskjema: 14.01.2020
Dato returnert standardskjema: 20.11.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2019
Høringsfrist: 02.12.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker