Vet - sykdomsfri status brucellose i Spania og AD i Italia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 2019 som endrer vedlegg II til beslutning 93/52/EØF når det gjelder offisielt brucellose (B. melitensis)-fristatus og vedlegg II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisielt brucellose fristatus i visse regioner av Spania og vedlegg I og II av beslutning 2008/185/EU når det gjelder fristatus og godkjenning av utryddelsesprogram for Aujeszky's disease i visse regioner av Italia.

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1970 of 26 November 2019 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status and Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the officially brucellosis-free status of certain regions of Spain and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions of Italy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder forslag til rettsakt som endrer vedlegg til beslutningene 2003/467/EF og 93/52/EØF når det gjelder listeføring områder med fristatus for småfe brucellose (B. melitensis) og bovin brucellose i Spania.

  • Områder som foreslås listeført med fristatus for småfebrucellose (B. melitensis) (Vedlegg II av beslutning 93/52/EØF); Det autonome samfunnet Murcia, provninsen Toledo i det autonome samfunnet Castilla-La Mancha og provinsene Huelva, Sevilla og Cordoba i det autonome samfunnet Andalusia.
  • Områder som foreslås listeført med fristatus for storfebrucellose (Vedlegg II av beslutning 2003/467/EF); Det autonome samfunnet Aragon og provinsen Leon i det autonome samfunnet Castilla Y Leon.

I tillegg foreslås det å endre vedleggene til beslutning 2008/185/EU når det gjelder listeføring av områder med fristatus for og godkjent utryddelsesprogram for Aujeszky’s disease i Italia.

  • Områder som foreslås listeført med fristatus for Aujeszky’s disease (Vedlegg I av beslutning 2008/185/EU): Regionen Friuli Venezia Giulia.
  • Områder som foreslås listeført med godkjent utryddelsesprogram for utryddelse av Aujeszky’s disease (Vedlegg II av beslutning 2008/185/EU): Regionene Piemonte og Umbria.

Kommisjonens vurdering av innsendt dokumentasjon tilsier at disse områdene tilfredsstiller kravene for oppføring på de respektive listene i vedleggene. Vi støtter oss til Kommisjonens vurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om
listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1970
Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF 2003/467/EF 2008/185/EU
Celexnr.: 32019D1970

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2019
Frist returnering standardskjema: 06.12.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker