Ecolabel - tekstilprodukter og fottøy- forlengelse av gyldigheten av kriteriene

Kommisjonsbeslutning om endring av beslutning 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 for å forlenge gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter og fottøy og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon

Commission Decision amending Decisions 2014/350/EU and (EU) 2016/1349 extending the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to textile products and footwear and of the related assessment and verification requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2020

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1805 er en endring av tidligere vedtak 2014/350/EU og 2016/1349/EU som angir kriterier for miljømerking med EU Ecolabel av tekstilprodukter og fottøy. Endringene innebærer forlengelse av gyldighetstiden for disse to produktgruppene. De eksisterende miljøkrav gjøres gyldige frem til 31/12/2025. Revisjon av miljøkravene skulle vært startet nå, men kommisjonen ønsker å utsette dette i påvente av industriens utvikling av Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). Gyldighetstiden blir derfor vesentlig forlenget sammenliknet med forventet gyldighetstid.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i  gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruken av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses å være EØS-relevant og akseptabel og som anbefales innlemmet i EØS-avtalen.  

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/1805
Basis rettsaktnr.: 2014/312/EU og (EU) 2016/1349
Celexnr.: 32020D1805

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker