Endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning om prosedyrer for utstedelse av europeisk profesjonskort og varslingsordning

Kommisjonens gjennomføringsforodning (EU) 2020/1190 om rettelse av gjennomføringsforodning (EU) 2015/983 om prosedyrer for utstedelse av det europeiske profesjonskort og anvendelse av varslingsordningen i henhold til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2005/36/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1190 of 11 August 2020 correcting implementing Regulation (EU) 2015/983 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.08.2020

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordningen er en teknisk endring av gjennomføringsforordning 2015/983.

I følge artikkel 20 i Kommisjonens gjennomføringsforordning kan vertsstatens godkjenningsmyndighet fatte en rekke vedtak for søknader om etablering og for midlertidig tjenesteyting som krever forhåndsgodkjenning etter artikkel 7(4) i direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet), herunder forlengelse av gyldigheten av profesjonskort. Artikkel 7(4) i yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjelder kun kontroll av yrkeskvalifikasjoner i visse tilfeller og det skal ikke foretas ny kontroll ved forlengelse av melding om midlertidig tjenesteyting eller nytt profesjonskort. Henvisningen til forlengelse i artikkel 20 i gjennomføringsforordning 2015/983 er derfor ikke relevant. Dette presiseres ved gjennomføringsforordning 2020/1190.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dette er en teknisk endring som retter opp en feil i tidligere gjennomføringsforordning. Gjennomføringsforodning 2015/983 er tatt inn i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og gjennomføringsforordning 2020/1190 vil også bli tatt inn i forskriften.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses uproblematisk ved at den presiserer en bestemmelse i gjennomføringsforordning 2015/983.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1190
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1190

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.08.2020
Frist returnering standardskjema: 02.12.2020
Dato returnert standardskjema: 08.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker