Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1222 av 24. august 2020 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med intern forbrenningsmotor i overenstemmelse med NEDC-krav i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1222 of 24 August 2020 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from internal combustion engine powered light commercial vehicles with regard to NEDC conditions pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 24.august 2020 og trådte i kraft i EU 16.september 2020. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 11.06.21, beslutning nr. 185/2021. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA den 13.06.21. 

Sammendrag av innhold

Den 19 desember 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en anmodning for godkjenning, i samsvar med artikkel 11 i forordning 2019/631, av effektiv utvendig belysning av kjøretøy ved bruk av lysdioder (effektiv utvendig LED-lys) som en innovativ teknologi for å redusere CO2 utslipp fra forbrenningsmotordrevne lette nyttekjøretøyer som kan kjøre på bensin, diesel og visse alternative drivstoff. Anmodningen refererer til CO2utslippsbesparelser som ikke kan demonstreres ved målinger utført i samsvar med den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC test) som er angitt i kommisjonsforordningen (EF) 692/2008.

Bruken av lysdioder for å forbedre effektiviteten til kjøretøyets eksterne lys er allerede godkjent for visse lysfunksjoner for personbiler, som en effektiv teknologi som er i stand til å redusere CO2 utslipp på en måte som ikke dekkes av målingene utført under NEDC testen. Basert på erfaringer fra vurderingen av søknadene innenfor rammen av tidligere godkjennelse av gjennomføringsbeslutninger, samt på rapportene og informasjonen som ble levert med søknaden, har det blitt tilfredsstillende og avgjørende at et effektivt utvendig LED lys eller passende kombinasjoner av dette oppfyller kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631 og gjennomføringsforording (EU) nr. 427/2014 og gi en reduksjon i CO2 utslipp på minst 1 g CO2 /km sammenlignet med samme sett med baseline utvendige lys. Søknaden henviser også til bruken av effektive utvendige LED lys i sving, statisk bøyning, end outline markør og sidemarkeringslys. Ettersom disse lysene ble ikke slått på under malingene som ble utført som en del av NEDC testen, er det hensiktsmessig å godkjenne bruken av effektive utvendige LED lys også i disse lysene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordning 2019/631 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1222
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1222

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.08.2020
Frist returnering standardskjema: 08.10.2020
Dato returnert standardskjema: 08.10.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 185/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 12.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.06.2021

Lenker