Grenseverdier - Endring i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler - akrylamid

Kommisjonsforordning .../... som endrer forordning (EC) nr 1881/2006 med hensyn på grenseverdier for akrylamid i visse næringsmidler til spedbarn og småbarn.

Commission Regulation .../... amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of acrylamide in certain foodstuffs for infants and young children

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen foreslår nå å inkludere grenseverdier for akrylamid i visse næringsmidler til spedbarn og småbarn.

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har risikovurdert akrylamid og konkludert med at akrylamid fra næringsmidler kan øke risikoen for utvikling av kreft hos mennesker i alle aldersgrupper. Barn er den mest utsatte aldersgruppen når man tar hensyn til kroppsvekten. Det er derfor ønskelig at akrylamidnivåene i nærngsmidler er så lave som mulig.

I 2017 fastsatte EU en forordning med bestemmelser knyttet til akrylamidinnholdet i næringsmidler. Dette er et regelverk som fremmer igangsetting av tiltak som reduserer akrylamidinnholdet i mat. Det er ulike tiltak som virker i de ulike næringsmiddelkategoriene. Virksomhetene plikter å gjennomføre tiltak som skal sikre lavere nivåer av akrylamid i sine produkter. Det er i tillegg fastsatt referanseverdier for akrylamid i de ulike næringsmiddelkategorier. Dette er ikke det samme som grenseverdier, men viser analyser at nivåene er over denne verdien skal virksomheten vurdere og forbedre de reduserende tiltakene som de har iverksatt.

EU har også startet et arbeid med fastsetting av grenseverdier for akrylamid og først ut er næringsmidler til spedbarn og småbarn. Dette på grunn av betenkelighetene med hensyn til helsefaren, spesielt for spedbarn og små barn, og at det er tilgjengelige akrylamidreduserende tiltak for denne typen produkter.

Følgende grenseverdier er forslått:

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 om grenseverdi for akrylamid vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet har støttet arbeidet med å fastsette grenseverdier for akrylamid i produkter til spedbarn og småbarn basert på forekomstdata som viser hva som er mulig å oppnå gjennom tilgjengelige akrylamidreduserende tiltak. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet (as low as reasonable achievable). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2006/1881

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker