Importbetingelser for ikke-animalsk mat og fôr i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken - (2020/1158)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1158 av 5. august 2020 om særlige importbetingelser for næringsmidler og forvarer med opprinnelse i stater utenfor EØS-området etter ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1158 of 5 August 2020 on the conditions governing imports of food and feed originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 5. august 2020, og kunngjort i Official Journal 6. august 2020.

Sammendrag av innhold

Den nye rettsakten stiller opp importvilkår for en rekke ikke-animalske produkter som kommer fra gitte europeiske stater utenfor EØS-området i forbindelse med radioaktivitet (cesium-137) i varer. Dette har tilknytning til ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl på 80-tallet.

Rettsakten erstatter forordningene, 1609/2000 og 1635/2006, og viderefører grunntrekkene for kontroll som er lagt i disse rettsaktene. Disse ga regler om vilkår for import av bestemte dyr og produkter og en listeføring av disse. Bakgrunnen for denne oppdateringen av regelverket er behov for å oppdatere regelverket og behovet for å rette opp grenseverdiene for radioaktivitet.

Hovedreglene for importkontrollen etter 2020/1158 er:

- kontrollreglene gjelder kun for bestemte produkter: bær fra familien Vaccinium og sopp, som er listet opp i vedlegg II

- kontrollen av forsendelsene med disse produktene gjelder der forsendelsene blir sendt fra eller har sin opprinnelse i en av statene nevnt i vedlegg I, som er i hovedsak europeiske stater utenfor EØS-området

- forsendelsene skal forhåndsmeldes, jf. forordning (EU) 2019/1013

- forsendelsene skal presenteres ved en grensekontrollstasjon som kan kontrollere disse produktene. Det åpnes også for at id. og fysisk kontroll kan gjøres på et kontrollpunkt

- alle de nevnte forsendelsene med produkter skal gjennom en dokumentkontroll ved import til EU/EØS. Disse skal følges av et sertifikat (vedlegg III) og et analyseresultat, som bekrefter at nivået for radioaktivitet er under grenseverdien som er satt for cesium-137 (art. 3(2) og Euratom)

- i tillegg skal forsendelsens gjennom en identitets- og fysisk kontroll med en frekvens på 20 %

- sertifikatet som skal følge forsendelsene følger reglene gitt i forordning 2019/628 og ikke ha en gyldighet på mer enn fire måneder etter utstedelse, og uansett ikke lenger enn seks måneder etter utstedelsen av analyserapporten som også skal følge forsendelsene

- det er gitt et unntak for små forsendelser under 10 kg for ferskvare og 2 kg for tørrvare, som vareprøver, lab.prøver, utstillingsvarer eller forskningsmateriale som ikke er ment å legges ut på markedet, eller forsendelser beregnet på privat bruk

- alle kostnader i forbindelse med denne kontrollen skal dekkes av importøren.

Rettsakten skal vurderes av kommisjonen innen utløp av mars 2030.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innfører ingen nye grenseverdier knyttet til kontroll for radioaktive næringsmidler eller fôrvarer. Det eneste nye er at kontrollen av disse produktene som det er knyttet en fare for radioaktivitet til, nå blir satt i system gjennom et beskyttelsestiltak.

I forhold til direkteimport til Norge de siste årene fordeler tallene seg slik:

- for varenummeret ex 07.10.8040 (sopp) fra Kosovo ble det importert 15 kg fordelt på to forsendelser og en importør, mens det i 2019 ble importert en forsendelse på 10 kg

- for varenummeret ex 08.11.9004 (ville frukter av arten Vaccinium - blæbær) fra Ukraina ble det i 2019 importert en forsendelse på 20 tonn

- for varenummeret ex 20.09.8100 (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) fra Nord-Makedonia ble det i 2018 importert 173 kg fordelt på tre forsendelser og en importør. For 2019 var tallene en forsendelse på 188,4 kg

- for varenumrene ex 20.09.8996 og ex 20.09.8998 fra Sveits ble det i 2019 importert ca. ett tonn fordelt på fem forsendelser og tre importører

- for varenumrene ex 20.09.8996 og ex 20.09.8998 fra Tyrkia ble det i 2019 importert en forsendelse på ca. ett tonn.

Ønsker næringen å importere produktene som er omfattet av rettsakten direkte til Norge vil dette medføre utgifter i forbindelse med kontrollen og eventuell analyse. For Mattilsynet vil dette kreve et merarbeid, ved at disse produktene ikke har vært direkte regulert fra før.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten stiller opp en ny utgave av reglene for kontrollen av ikke-animalske produkter og fôrvarer i forhold til radioaktivitet i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket ved Tsjernobyl.

Dette regelverket er en oppdatering av kontrollregimet knyttet til radioaktivitet i varer etter ulykken i 1986, og kontrollreglene legger seg samme nivå som kontrollen for varer fra Japan etter Fukushima-ulykken og kontroll av ikke-animalske varer ellers, med 100 % dokumentkontroll av forsendelsene og id.- og fysisk kontroll basert på frekvens (20 %). Det er også gitt et begrenset unntak fra reglene for forsendelser som ikke skal ut på markedet eller er beregnet på privat bruk.

De omfattede næringsmidlene og fôrvarer er listet opp i vedlegg II, og i vedlegg I er hvilke stater som er berørt listet opp. Storbritannia, utenom Nord-Irland, er inkludert i denne oversikten, og denne rettsakten vil gjelde for Storbritannia når overgangsperioden for Brexit går ut ved nyttår 2020/2021.

Rettsakten fremstår som oversiktlig, og vil kunne bidra til å sikre at regelverket på dette området blir mer forståelig og brukervennlig.

Euratom-avtalen, som setter opp grenseverdiene for akseptabelt nivå av radioaktivitet i produktene, er ikke en del av EØS-avtalen. Men ettersom verdiene er også tatt direkte inn i rettsakten vil det ikke være noe problem å forholde seg til disse verdiene i denne saken. Disse grenseverdiene er også identiske med de nasjonale grenseverdiene som er fastsatt i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Grenseverdiene som er satt i denne rettsakten anses derfor ikke som problematiske i forhold til vår nasjonale lovgivning.

Norge, som medlem av EØS, er i rettsakten rettmessig vurdert som en del av det indre markedet som gjør det nødvendig at denne rettsakten blir tatt inn i norsk rett.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/1158
Celexnr.: 32020R1158

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.08.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 24.08.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: