Vet - endringer i lister over land mht status dyresykdommer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for Åland i Finland når det gjelder et overvåkingsprogram for viral hemorrhagisk septikemi (VHS), for Estland når det gjelder overvåking og bekjempelsesprogram for viral hemorrhagisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), for Kroatia når det gjelder koi herpes virus sykdom (KHV) og for visse områder av Storbritannia når det gjelder infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae

Commission Implementing Decision amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the status of the Province of Åland in Finland as regards a surveillance program for viral haemorrhagic septicaemia (VHS), of Estonia as regards a surveillance and eradication program for viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoetic necrosis (IHN), of Croatia for koi herpes virus (KHV) disease and of certain areas in the United Kingdom for infection with Bonamia ostreae

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land og områder som er underlagt godkjente overvåking- og utryddelsesprogrammer for, eller som er erklært fri for, visse sykdommer som er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. Rettsakten endrer listen over land og områder som har status som sykdomsfrie for viral hemorrhagisk septikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), koi herpes virus sykdom (KHV) og Bonamia ostreae. Listen er gitt som vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF. 

I henhold til informasjon Kommisjonen har fått fra myndighetene i Finland, har Finland nå fullført alle utryddelsestiltakene fra sitt pågående program for VHS i Åland. De har begynt med etterfølgende overvåkingstiltak for å bli erklært sykdomsfritt område. Området Åland bør derfor slettes fra del B i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF og bør oppføres i del A for områder som er underlagt et godkjent overvåkingsprogram.

Myndighetene i Estland har sendt et overvåking- og utryddelsesprogram for VHS og IHN til Kommisjonen for godkjenning, og bedt om at områdene underlagt dette programmet oppføres i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF. Områdene som er underlagt overvåkingstiltak for både VHS og IHN bør oppføres i del A i vedlegg I, mens området som er underlagt utryddingstiltak for kun IHN bør oppføres i del B i vedlegg I. 

Det meste av Kroatia er i dag oppført i del C i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF, og erklært fri for KHV. Myndighetene i Kroatia har informert Kommisjonen om flere utbrudd av KHV i områder som er sykdomsfrie, og indikert at status som sykdomsfrie for KHV skal trekkes tilbake. Derfor bør Kroatia slettes fra listen i del C i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om flere utbrudd av Bonamia ostreae, også i områder som nå er oppført som sykdomsfrie i del C i vedlegg I tilkommisjonsvedtak 2009/177/EF. Sykdomsfri status for Bonamia ostreae bør derfor trekkes tilbake for disse områdene, og listeføringen av frie områder justeres deretter. 

I samsvar med artikkel 127 (1) i avtalen om tilbaketrekking av Storbritannia og Nord-Irland fra Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskapet, skal unionsretten være gjeldende for og i Storbritannia under overgangsperioden foreskrevet i denne avtalen. Overgangsperioden slutter 31. desember 2020. 

Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF endres i overensstemmelse med dette. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listene over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter. Listene er å finne her: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/aquaculture_en

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1179/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/88/EC
Celexnr.: 32020D1179

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.07.2020
Frist returnering standardskjema: 11.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker