Vet - HPAI restr. oppheving USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1166 av 6. august 2020 som endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder oppføringen av USA i listen over tredjeland, territorier, soner og segmenter hvorfra visse fjørfeforsendelser tillates importert til eller kan gå i transitt gjennom EU når det gjelder høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1166 of 6 August 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.08.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av USA i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Den 8. april 2020 bekreftet USA funn af HPAI, subtype H7N3, i et fjørfehold i Chesterfield County i staten South Carolina. Området ble i lagt restriksjoner og EU har gjennom forordning (EU) 2020/544 innført forbud mot import til eller transit gjennom Unionen av fjørfe og fjørfeprodukte fra aktuelt område.

Den 7. mai 2020 har USA sendt Kommisjonen dokumentasjon på at utbruddet er bekjempet. Kommisjonen vurderer denne dokumentasjonen som tilstrekkelig og kan derfor oppheve forbudet mot import til eller transit gjennom Unionen av fjørfe og fjørfeprodukte fra aktuelt område den 5. august 2020, dvs 90 dager etter at vask og desinfeksjon av berørte besetninger er fullført. På denne bakgrunn endrer rettsakten oppføringen for USA i del 1 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 ved at forbudet som gjelder Chesterfield County i staten South Carolina fjernes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/1166
Celexnr.: 32020R1166

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.08.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 10.08.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: