Brexit, tredjelandslister, melkeprodukter

Kommisjonens gjennomføringsforordning(EU)2020/2207 av 22. desember 2020 som endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 om oppføring av Storbritannia herunder kronbesittelser på listen over tredjestater eller deler av tredjestater som er godkjent for innførsel til Den europeiske union av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter til humant konsum

Commission implementing regulation (EU) 2020/2207 of 22. December amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries or parts thereof authorised for the introduction into the Union of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Rettsakten endrer vedlegget til forordning 605/2010 ved at Storbrittania, Guernsey, Isle of Man og Jersey føres opp på listen over tredjeland eller deler av tredjeland som er godkjent for eksport av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter til Det europeiske fellesskapet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. 

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. For å kunne ivareta kontinuerlig handel med Storbritannia er det avgjørende at landet føres opp på tredjelandslista samtidig med utmeldelsen av EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/2207
Celexnr.: 32020R2207

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2021
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: