Endring av sykdomsfri områder i EU for listeførte sykdommer hos akvatiske dyr etter Brexit

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av XXX om endring av vedlegg I til beslutning 2010/221 / EU med hensyn til henvisningen til Storbritannia med hensyn til Nord-Irland for godkjenning av nasjonale tiltak for å begrense virkningen av visse sykdommer i akvakulturdyr og ville akvatiske dyr i samsvar med artikkel 43 i Rådet Direktiv 2006/88 / EF

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of XXX amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the reference to the United Kingdom in respect of Northern Ireland for the approval of national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til beslutning 2010/221/EU om medlemsstater og delar av medlemsstater som er regnet for frie for de sykdommene som er oppført i tabellen, og som er godkjende med hensyn til bruk av nasjonale tiltak for å hindre innførsel av disse sykdommene i samsvar med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF.

Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen skal gjelde for UK når det gjelder Nord Irland. Rettskaten endrer listen over medlemsstater og deler av medlemsstater som er godkjent med hensyn til bruk av nasjonale tiltak for å hindre innførsel av disse sykdommene slik at "Storbritannia" endes til "Storbritannia (Nord Irland)".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten, forordning (EU) 2020/XXX, er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. 

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Sakkyndige instansers merknader

På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den ikke behandlet i Spesialutvalget på matområdet. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2020
Frist returnering standardskjema: 11.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: