Kommisjonsforordning om statistikk over husholdningenes bruk av IKT for referanseåret 2021

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1013 av 20. juli 2020 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for rapportering og spesifisering av de detaljerte ordningene for, samt innholdet i kvalitetsrapportene om gjennomføring av en utvalgsundersøkelse for statistikk over husholdningenes bruk av IKT for referanseåret 2021 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2020/1013 of 20 July 2020 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the use of information and communication technologies domain for reference year 2021 pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert området bruk av IKT husholdningen som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne implementerende forordningen spesifiserer tekniske detaljer ved undersøkelsen, variable og deres definisjoner, rapporteringsformat og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen.

Forordningen definerer populasjonen, observasjonsenheter og kriterier for respondenter i samsvar med rammeforordningen. I tillegg settes referanseperiode og datainnsamlingsperiode for referanseåret 2021. I likhet med andre undersøkelser omfattet av rammeforordningen IESS, bestemmes også en del felles metodeprinsipper for editering og imputering av observasjoner samt innholdet i og rapportering av kvalitetsrapporter for undersøkelsen i gjennomføringsregelverket.

Forordningens vedlegg fastslår tekniske forhold ved variable, datasett og rapportering for statistikkområdet IKT-bruk og e-handel for referanseåret 2021.

Enkelte av variablene skal rapporteres etter bestemte inndelinger av NUTS - en regional inndeling for EU-medlemsland som ikke omfatter EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1013
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R1013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2020
Frist returnering standardskjema: 12.10.2020
Dato returnert standardskjema: 08.12.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker