Plantevernmidler - karbondioksid, avslag basisstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/80 av 27. januar 2021 om avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/80 of 27 January 2021 the non-approval of carbon dioxide as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 28. januar 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Karbondioksid har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel.

Karbondioksid er fra tidligere godkjent som ordinært aktivt stoff som kan benyttes som et plantevernmiddel, og i en rekke land er slike preparater godkjent. I henhold til forordning (EU) 1107/2009 kan ikke et aktivt stoff, som fortsatt er godkjent, og som inngår i godkjente plantevernmidler, samtidig godkjennes som et basisstoff. Søknaden om godkjenning som basisstoff er derfor avlsått.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I  motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Karbondioksid har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Stoffet var beregnet på bruk som insektmiddel i diverse høstede og lagrede kulturer som f.eks. korn, krydder og tobakk .

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/80
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R0080

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2020
Frist returnering standardskjema: 24.03.2021
Dato returnert standardskjema: 25.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker