Teknisk standard om opplysninger som skal gis om verdipapiriseringer

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/1224 av 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 om teksniske standarder som presiserer hvilke opplysninger som verdipapirisereren, organiserende foretak og spesialforetak skal gi om verdipapiriseringer.

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1224 of 16 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information and the details of a securitisation to be made available by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EFTA-landene. Rettsakten avhenger av morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er en utfyllende teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen.

Forordningen omhandler hvilke opplysninger aktørene i verdipapiriseringer skal gi om den enkelte verdipapirisering til investorer og potensielle investorer. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Morrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere, utover det som gjelder for gjennomføring av verdipapiriseringsforordningen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/1224
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402
Celexnr.: 32020R1224

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2020
Frist returnering standardskjema: 25.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker