Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om format på søknad om registrering som verdipapiriseringsregister:

Kommisjonens gjennomføringsfororodning (EU) 2020/1228 av 29. november 2019 om tekniske reguleringsstandarder med hensyn til formatet til søknader om registrering som verdipapiriseringsregister eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402.

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1228 of 29 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format of applications for registration as a securitisation repository or for extension of a registration of a trade repository pursuant to Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordnigen er vedtatt og i kraft i EU. Hovedforordningen 2017/2402 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 01.01.2019. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en teknisk standard til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 10 har bestemmelser om registrering som verdipapiriseringsregister. Det kan enten være en ny enhet som søker om å registrere seg som verdipapiriseringsregister, eller det kan være søknad om utvidelse av tillatelse som transaksjonsregister til også å omfatte verdipapiriseringsregister. Søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal godkjennes av ESMA. Den tekniske standarden angir hvilket format søknader om registrering som verdipapiriseringsregister skal utføres i.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den tekniske standarden påfører ikke nye forpliktelser som medfører økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1228
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402
Celexnr.: 32020R1228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2020
Frist returnering standardskjema: 02.10.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: