Vet - Brexit beredskapsplaner

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2112 av 16. desember 2020 som endrer vedleggene til beslutningene 93/455/EØF, 1999/246/EF og 2007/24/EF når det gjelder godkjenning av beredskapsplaner for Storbritannia med hensyn til Nord-Irland om kontroll av munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/2112 of 16 December 2020 amending the Annexes to Decisions 93/455/EEC, 1999/246/EC and 2007/24/EC as regards the approval of the contingency plans of the United Kingdom in respect of Northern Ireland for the control of foot-and-mouth disease, classical swine fever, avian influenza and Newcastle disease

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, vedtak (EU) 2020/2112, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbrittania forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbrittania blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritanias nye status som et tredjeland.

Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord-Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen skal gjelde for UK når det gjelder Nord-Irland. Bekjempelsesdirektivene som gjelder munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease (direktivene 92/66/EØF, 2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF) står på listen i protokollens vedlegg 2. Rettskaten endrer listen over medlemsstater med godkjente beredpsaksplaner for munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease i en rekke beslutninger slik at "Storbritannia" endes til "Storbritannia (Nord-Irland)". 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkjenningen av Nord-Irlands beredskapsplaner som skal brukes i Nord-Irland ved utbrudd av munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Da det haster med å innlemme rettsakten er den kun sendt til orientering i Spesialutvalget for matområdet. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2112
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D2112

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2020
Frist returnering standardskjema: 11.12.2020
Dato returnert standardskjema: 24.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker