Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1777 av 27. november 2020 om endring av gjennomføringsfororordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1777 of 27 November 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.12.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/659, som omhandler vilkår for import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EØS fra tredjestater.

Endringene i denne rettsakten gjelder gjenåpning av import fra Kuvait og Tyrkia.

Kuwait har dokumentert at landet igjen er fri for snive, siden det siste tilfellet ble konstatert den 8. september 2019. Midlertidig innførsel av registrerte hester, gjeninnførsel etter midlertidig utførsel og import av registrerte hester og transitt av dyr av hestefamilien fra Kuwait bør derfor være tillatt. Opplysningene vedrørende Kuwait i bilag I til forordning (EU) 2018/659 bør derfor endres.

Tyrkia har fremlagt opplysninger som dokumenterer, at provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag har vært frie for snive i over seks måneder, siden utbruddet på øya Büyükada den 25. desember 2019. Midlertidig innførsel av registrerte hester, gjeninnførsel etter midlertidig utførsel og import av registrerte hester samt transitt av dyr av hestefamilien fra provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag bør derfor være tillat.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Kuvait og Tyrkia til Norge hører til sjeldenhetene. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/1777
Celexnr.: 32020R1777

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.12.2020
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker