Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beslutning nr. F3 - beregning av differansebeløp

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers Beslutning nr. F3 av 19. desember 2018 om fortolkning av artikkel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 med hensyn til metoden for beregning av differansetillegg»

Decision No F3 of 19 December 2018 concerning the interpretation of Article 68 of Regulation (EC) No 883/2004 relating to the method for the calculation of the differential supplement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2020

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder koordinering av trygdeytelser. I beslutningen klargjør kommisjonen saksbehandlingen for beregning av "differansebeløpet", som vil si differansen mellom summen av to lands ytelser.

Den administrative kommisjon fastlegger en ensartet prosedyre for sammenligning av de beløp som er fastsatt i to lands lovgivninger.

Artikkel 68 i trygdeforordning 883/2004 inneholder prioriteringsregler. Det fastsettes der at når det er snakk om samtidig rett til familieytelser etter lovgivningen i mer enn én medlemsstat, skal ytelsene utbetales etter lovgivningen i det landet som har førsteprioritet. Rettigheter til familieytelser som skal utbetales etter en eller flere andre lovgivninger, blir begrenset opp til det beløp som er fastsatt i førstnevnte medlemsstats lovgivning, og det overskytende beløp (differansebeløpet) fastsettes.

Kommisjonen har bestemt følgende: Institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning ikke har prioritet etter artikkel 68, foretar for hvert enkelt familiemedlem en sammenligning av størrelsen på ytelsen som utbetales etter den lovgivningen som har prioritet, og størrelsen på de familieytelser som ytes etter den lovgivning som den selv administrerer. Deretter betaler institusjonen et differansebeløp som svarer til forskjellen på de to beløpene.

Bakgrunnen for beslutningen er at det har vært uavklart hvordan medlemslandene skal beregne differansebeløpet. Noen land beregnet differansebeløpet for alle barn i en familie samlet, mens andre land har beregnet differansebeløpet per barn. Norge har siden 1. januar 2018 beregnet differansebeløpet per barn, noe som er i samsvar med denne beslutningen. Det ble da gjort en endring i forhold til tidligere praksis. Prosedyren som følger av beslutningen, er således allerede er på plass for Norges del. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 19. desember 2015, med hjemmel i forordningen om koordinering av trygdeytelser (nr. 883/2004) artikkel 68. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som avtalepartene "skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Beslutningen er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Systemet som beskrives er allerede på plass i Norge, og vil derfor ikke få økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet vesentlige merknader. SU Trygd konkluderte 16. mars 2020 (etter skriftlig godkjenning) med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

 

 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/C215/02
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019D0626(01)

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2019
Frist returnering standardskjema: 24.01.2020
Dato returnert standardskjema: 24.03.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen