Forordning 2020/359; RMT.0677

Kommisjonsforordning (EU) 2020/359 av 4. mars 2020 som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til tekniske krav og administrative fremgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/359 of 4 March 2020 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverket er utarbeidet av EASA, og er drøftet i tre møter i EASA komiteen. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA komiteen. Diskusjonene viste at det er bred støtte til regelverket.

Sammendrag av innhold

Regelverket innfører nye regler i forordning (EU) nr. 1178/2011 som letter tilgangen for General Aviation (GA) piloter til å fly etter instrumentflygereglene (IFR). Dette skal oppnås ved å introdusere en Basic Instrument Rating (BIR) som erstatter reglene om en-route IFR rating. Sentralt til BIR er at trening skal være kompetansebasert, fleksibel og tirettelagt til GA piloters behov. Dette innebære at det er ingen minimum timekrav, kandidatene vil gå videre til neste skill test når de er klar og de kan selv velge hvilken skill test/module de ønsker å ta videre.

I tillegg fjernes de delene av regelverket som gjelder seilfly og ballong som er overført til forordning (EU) 2018/1976 (seilfly) og forordning (EU) 2018/395 (Ballong). Målsettingen er å gjøre regelverket for seilfly og ballong bedre tilgjengelig for målgruppen. Etter EASAs vurdering vil sikkerheten for seilfly og ballong ikke bli svekket.

Regelverket er et resultat av EASA rulemaking task (RMT) RMT.0677, som er fremmet under opinion 01/2019 (A) og (B). Formålet med regelverket er å innføre enklere krav for GA piloter.

Opinion 01/2019 (A) og (B) kombinert tre RMTer: RMT.0677, RMT.0654 og RMT.0701, som omhandler i hovedsak:

 1. Nye regler i forordning (EU) nr. 1178/2011 som letter tilgangen for General Aviation (GA) piloter til å fly etter instrument flight rules (IFR). Dette skal oppnås ved å introdusere en Basic Instrument Rating (BIR). Dette skal erstatte reglene om en-route IFR rating; og
 2. Flytting av sertifikatkravene for ballong og seilfly fra forordning (EU) nr. 1178/2011 anneks I (Part-FCL) til henholdsvis forordning (EU) 2018/395 Anneks III Part- BFCL (Balloon flight crew licensing) og forordning (EU) 2018/1976 Anneks III Part-SFCL (Sailplane flight crew licensing).

Disse RMTer har blitt vedtatt som hhv. forordning (EU) 2020/357, forordning (EU) 2020/358 og forordning (EU) 2020/359.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av de nye endringsforordningene vil innebære behov for endring forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Saken tilhører gruppe 2. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverket innfører en ny Basic Instrument Rating. Dette har visse kostnader for de pilotene som tar i bruk denne muligheten. Samtidig letter dette muligheten for de pilotene det er tale om her til å fly etter instrumentflygereglene, noe som kan være positivt for den enkelte pilot og generelt for flysikkerheten. 

Det er visse kostnader knyttet til kompetanseheving, endringer av prosedyrer og rutiner og lignende. Det antas at gjennomføringen av endringene kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på regelverket. De nye reglene vil medføre en bedre tilrettelegging av reglene og bidra til å gjøre regelverket bedre tilgjengelig for målgruppen. Lettelsene som foreslås vil medføre at reglene blir mer proporsjonale i forhold til aktiviteten som utøves.

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket , slik det nå lyder, er EØS-relevant og akseptabelt. Det er per idag ikke identifisert behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Ansvarlig nasjonale myndigheter

Luftfartstilsynet er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet etter følgende:

 • Forordning (EU) nr. 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer, inkludert bestemmelser for seilfly og ballong i Anneks IV (Part-MED)
 • Forordning (EU) nr. 2018/1976 om luftfart med seilfly - operative bestemmelser
 • Forordning (EU) nr. 2018/395 om luftfart med ballong - operative bestemmelser

Norsk luftsportstilsyn er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet etter følgende:

 • Forordning (EU) nr. 1178/2011 så langt det gjelder bestemmelser for seilfly og ballong
 • Forordning (EU) nr. 2018/1976 så langt det gjelder bestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer for seilfly og tilsyn med Declared Training Organisations (DTO)
 • Forordning (EU) nr. 2018/395 så langt det gjelder bestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer for ballong og tilsyn med Declared Training Organisations (DTO)

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/359
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0359

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2020
Frist returnering standardskjema: 14.07.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker