Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser chiafrø

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/24 av 13. januar 2020 som godkjenner utvidelse av bruk av chiafrø som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/24 of 13 January 2020 authorising an extension of use of chia seeds (Salvia hispanica) as a novel food and the change of the conditions of use and the specific labelling requirements of chia seeds (Salvia hispanica) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for chiafrø i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Chiafrø (Salvia hispanica) er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat.

Forordningen godkjenner tilsetning til flere nye matvarekategorier. Dette er matvarekategorier som ikke skal varmebehandles. Forordningen fjerner også det tidligere kravet om at ferdigpakkede chiafrø (Salvia hispanica) skal merkes med at daglig inntak av chiafrø høyst er 15 g.

EFSA konkluderte i en risikovurdering av utvidet bruk av chiafrø 17. april 2019 med at matvarekategorier som ikke varmebehandles er helsemessig trygt. Det er ikke behov for å sette maksimumsgrenser for bruk. EFSA identifiserte imidlertid et studium som viste dannelse av akrylamid når chiafrø varmebehandles. I fravær av informasjon om dannelsen av akrylamid begrenset EFSA derfor risikovurderingen til de matvarekategoriene som ikke reiser bekymringer for dannelse av prosessframkalte kontaminanter. Akrylamid dannes normalt ved temperaturer på 120°C og mer. Søknadene om bruk av chiafrø i matvarekategorier som varmebehandles vil vurderes igjen av EFSA når de mottar mer informasjon om dannelsen av akrylamid fra søkerne og andre interessenter.

EFSA identifiserte også to rapporter om pasienter som hadde fått allergiske reaksjoner av chiafrø. På bakgrunn av det er svært få rapporter sett i lys av at chiafrø har vært på markedet i flere år, pålegges det ikke spesifikt merkekrav om allergenmerking nå. Dette kan vurderes igjen når det eventuelt foreligger mer informasjon om potensialet for allergiske reaksjoner.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at produktet i de 5 årene databeskyttelsen varer bare er godkjent omsatt på markedet av den aktuelle søkeren, eller aktører som søkeren har gjort avtale med.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/24
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R0024

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.01.2020
Frist returnering standardskjema: 28.02.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.02.2020
Høringsfrist: 12.03.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker