Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: ajourføring av elektronisk rapporteringsformat

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100 av 30. september 2019 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 med hensyn til ajourføringer av taksonomien som skal benyttes til det felles elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2100 of 30 September 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 with regard to updates of the taxonomy to be used for the single electronic reporting format

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.01.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordning 2100/2019 ble vedtatt i EU 30. september 2019, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende forordningen på årsrapporter som gjelder regnskapsår som begynner den 1. januar 2020 eller seinere. 

Direktiv 2013/50/EU som gjør endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF), herunder hjemmel til å gi kommisjonforordning 2100/2019 er ennå ikke inntatt i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

IFRS Foundation ajourfører årlig IFRS-taksonomien. Formålet er blant annet å avspeile nye/endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 2019/815 for å innta disse endringene. 

Bakgrunnen til rettsakten

"Kommisjonsforordning (EU) 2019/815 spesifiserer det elektroniske rapporteringsformatet utstedere skal benytte ved avleggelse av årsrapporter, jf. direktiv 2004/109 art. 4 (7). Konsernregnskap avlegges enten etter internasjonale regnskapsstandarder ("IFRS") vedtatt etter forordning 1606/2002 eller i overensstemmelse med IFRS utstedt av IASB som etter kommisjonsbeslutning 2008/961 anses som ekvivalente med de IFRS standarder som er vedtatt etter forordning 1606/2002.

Taksonomien som skal benyttes i det elektroniske rapporteringsformatet er basert på IFRS taksonomien og tillegg til den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS taksonomien for å reflektere, blant annet, nye eller endringer til eksisterende regnskapsstandarder, analyse av hvordan opplysninger ofte innberettes i praksis, eller forbedringer til IFRS taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor nødvendig å oppdatere de regulatoriske tekniske standardene for å reflektere de relevante endringene i IFRS taksonomien

Merknader
Rettslige konsekvenser

I NOU 2016:2 bemerket utvalget at kommisjonsforordninger om felles rapporteringsformat kan innføres i forskrift. Det er foreslått forskriftshjemmel til verdipapirhandelloven § 5-5.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er angitt at det er behov for tekniske tilpasninger, da datoen for ikrafttredelse må tilpasses.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2100
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R2100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2020
Frist returnering standardskjema: 06.03.2020
Dato returnert standardskjema: 17.02.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: