Sitronsyre i kakao og sjokoladeprodukter

Kommisjonsforordning (EU) 2020/351 av 28. februar 2020 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruken av sitronsyre (E 330) i kakao og sjokoladeprodukter

Commission Regulation (EU) 2020/351 of 28 February 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of citric acid (E 330) in cocoa and chocolate products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er sitronsyre (E 330) et godkjent tilsetningsstoff i næringsmiddelkategori 05.1 "Kakao og sjokoladeprodukter" som omfattes av direktiv 2000/36/EF med en maksimal grenseverdi på 5000 mg / kg. Den 6. mars 2018 ble det sendt inn en søknad om endring av vilkårene for bruk av sitronsyre (E 330) i næringsmiddelkategori 05.1 "Kakao og sjokoladeprodukter. Søker ba om økt grenseverdi opp til 10000 mg / kg for melkesjokolade.

Når sitronsyre (E 330) blir benyttet som stabilisator i kakaomasse, med høye nivåer av polyfenoler, synker pH-verdien og sitronsyren reagerer med en del polyfenoler. Reaksjonen mellom sitronsyre og polyfenol gir kakaomassen en karakteristisk rosa fargenyanse og en syrlig bærsmak. Både den rosa fargen og den syrlige bærsmaken vil være tydelige i sluttproduktet, dvs. i sjokolade. Dagens nivåer på 5000 mg sitronsyre/kg melkesjokolade er verken tilstrekkelig for å oppnå de ønskede rosa nyansene eller den syrlige smaken. Dette kan bare bli oppnådd med en konsentrasjon på 10000 mg / kg.

I og med at støkiometrien i reaksjonen mellom sitronsyre (E 330) og polyfenoler er konstant må mengde kakaomasse økes relativt til den økningen av sitronsyre som det blir søkt om. Sitronsyre (E 330) er et tilsetningsstoff som er godkjent i en rekke matvarer i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det er ikke forventet at den økte grensemengden til 1 000 mg / kg for melkesjokolade vil ha noen innvirkning på totaleksponeringen av betydning. Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.  

Det anses hensiktsmessig å godkjenne bruken av sitronsyre (E 330) i kakaomasse for å oppnå en rosafarget melkesjokolade med syrlig bærsmak.
 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/351
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32020R0351

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2019
Frist returnering standardskjema: 24.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.03.2020
Høringsfrist: 20.04.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker