Utfyllende bestemmelse til referanseverdiforordningen - Likeverdighetsvurdering av regelverk for referanseverdier i Australia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1274 av 29. juli 2019 om ekvivalensen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1274 of 29 July 2019 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in Australia in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglene har trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for å bli innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Vedtaket er en likeverdighetsvurdering som avgjør at de rettslige og tilsynsmessige rammene for referanseverdier i Australia er likeverdige med kravene i Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016/1011 (referanseverdiforordningen). Formålet med vedtaket er å sørge for at også referanseverdier fra en administrator i Australia kan brukes i EØS-området.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av likeverdighetsvurderingen i norsk rett vil eventuelt gjøres i forskrift med hjemmel i referanseverdiloven (lov av 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier).  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkynige instanser merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1274
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011
Celexnr.: 32019D1274

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.08.2019
Frist returnering standardskjema: 21.11.2019
Dato returnert standardskjema: 04.09.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: