Plantevernmiddelrester - Laveste analytiske nivået for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1085 av 23. juli 2020 som endrer vedlegg II og V til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimale restnivåer for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1085 of 23. July 2020 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.07.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten senker det maksimale restnivåer (MRL) for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i mat og fôr til det laveste analytiske nivået som kan måles av laboratorier. Grenseverdiene for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i eller på visse produkter endres derfor i vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet.

Klorpyrifos og klorpyrifos-metyl har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen gikk ut 31. januar 2020, og tilvirker søkte derfor om fornyet godkjenning av stoffet.

Revurderingen av klorpyrifos og klorpyrifos-metyl har foregått parallelt. Disse to stoffene har i meget stor grad de samme kjemiske strukturene. Konklusjonen på revurderingen av klorpyrifos-metyl har vært basert mye på resultater for klorpyrifos. Konklusjonen innebærer at det ikke har vært mulig å fastsette toksikologiske grenseverdier for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl, og gentoksisk potensiale ved stoffene kan ikke utelukkes. Videre er det vurdert at stoffene bør klassifiseres som reprotoksisk, basert på mulige effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn. 

Verken klorpyrifos eller klorpyrifos-metyl ble med dette regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og ble dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder klorpyrifos og klorpyrifos-metyl var avsluttet 16. april 2020.  

Med tanke på det mulige gentoksisk potensialet og mulig negative effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn, fastsatte EU den 23. juli 2020 forordning (EU) nr. 2020/1085. Denne senker maksimale restnivåer for både klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i mat og fôr til det laveste analytiske nivået (LOQ) som kan måles av laboratorier (0,01 mg/kg).

Videre gir forordningen en kortere utfasingsperiode enn vanlig for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl. Utfasingsperioden vil være på 3 måneder, mot vanlig 6 måneder fra datoen for forordningen trådte i kraft.

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 13. november 2020. I første utgave av rettsakten, står det at grenseverdiene er gjeldene fra 6. august 2020. Dette er feil. EU Kommisjonen arbeider med å endre forordningen. Videre er det i publisert forordning også feil i MRLer for vedlegg V. Denne vil også bli endret i følge EU Kommisjonen.

Hvis rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før 13. november 2020, blir grenseverdiene gjelde denne datoen også i Norge. Hvis rettsakten tas inn i norsk forskrift senere enn 13. november 2020, vil rettsakten gjelde umiddelbart i Norge.

De nye grenseverdiene er i overenstemmelse med uttalelser fra "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). Forslaget har også vært hørt gjennom WTO (verdens handelsorganisasjon).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen i Norge eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet.

I dette tilfellet er det knyttet bekymring til menneskers helse, særlig i forhold til mulig genotoksisitet og nevrotoksisitet i utviklingen. EFSA sier også at sikre eksponeringsnivåer ikke kan bestemmes basert på tilgjengelige data.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene og endringene i restdefinisjonene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse blir ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1085
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1085

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.07.2020
Frist returnering standardskjema: 04.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.09.2020
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: