Vet - import av kjøtt og produkter ment for konsum fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2020/981 av 7. juli 2020 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår opplysningene vedrørende Kosovo (Denne betegnelse innebærer ingen bestemmelse til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhetsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols uttalelse om Kosovos uavhengighetserklæring) i listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å innføre mager, blærer og tarmer til Unionen og om endring av vedlegg III til nevnte forordning for så vidt angår standardsertifikatet til bruk ved import av disse produkter fra tredjeland

Commission Implementing Decision (EU) 2020/981 of 7 July 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.) in the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised and amending Annex III to that Decision as regards the model certificate for imports of those products from third countries

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.07.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Beslutning 2007/777 (EF) setter  dyrehelse og folkehelse krav til en rekke kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmrer, alt beregnet til konsum, som importeres til Unionen. Aktuelle behandlinger er listet i del 4 av vedlegg II, og del 2 i vedlegg II er en liste over tredjeland, eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere varer til Unionen. I vedlegg III er det et standardsertifikat som skal følge aktuelle varer som importeres. 

Denne rettsakten føyer Kosovo til listen over tredjeland som kan eksportere produkter av fjørfe og oppdrettsvilt av fugl med unntak av strutsefugler, og forutsatt at produktene er blitt behandlet etter metode C eller D. Dette er krav til varmebehandling og krav til naturlig fermentering av skinke.

Råvarene for aktuelle produkter fra Kosovo kan stamme fra Kosovo, Unionen eller tredjeland som oppfyller de helsekrav som settes til fjørfekjøtt og kjøtt fra oppdrettsfugl i forordning 798/2008 (EF). Standardsertifikatet i vedlegg III til beslutning 2007/777 (EF) endres for å ta høyde for dette. Det fastsettes en overgangsperiode fram til 10. november 2020, der det tillates å bruke standardsertifikaet som var gyldig før denne beslutningen trådte i kraft og som er blitt utferdiget før 10. oktober 2020. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endringer i forskrift av 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere. Den åpner for import av spesielle produkter produsert i Kosovo, som trolig har en begrenset kjøpergruppe i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/981
Celexnr.: 32020D0981

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.07.2020
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: