Forordning (EU) 2020/746 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder ikrafttredelsesdatoer

Kommisjonsforordning (EU) 2020/746 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdatoer for visse krav som følge av Covid-19 pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/746 of 4 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Innholdet i forordning (EU) 2020/746 er utarbeidet av EU-kommisjonen på oppfordring og i samarbeid fra luftfartsmundighetene i EU-/EØS-landene. På grunn av viktigheten av å få reglene vedtatt raskt, er det ikke gjennomført en ordinær høring i EU. EU-Kommisjonen har imidlertid sikrkulert utkastet til de nasjonale luftfartsmyndighetene for kommentarer. Luftfartstilsynet har i den forbindelse meddelt EU-Kommisjonen at man er positive til reglene om slik utsettelse.

Forordning (EU) 2020/746 innebærer kun en generell 6 måneders utsettelse av ikraftrtredelsesfristen og overgangfristene i forordning (EU)  2019/947. De materielle reglene i forordning (EU) 2019/947 har vært på høring i Norge. Luftfartstilsynet har publisert informasjon om denne fristutsettelsen, og vil i tillegg informere spesifikt de aktørene som berøres. Luftfartstilsynet anser der derfor ikke nødvendig å gjennomføre alminnelig høring av forordning (EU) 2020/746.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/746 endrer bestemmelsen om ikraftredelse av forordning (EU) 2019/947 om droner i åpen og i spesifikk kategori, samt overgangsfristene i denne forordningen. Forordning (EU) 2019/947 skulle trådt i kraft 1. juli 2020. På grunn av den ekstraordinære situasjonen i luftfarten som følge av koronapandemien, er det besluttet å utsette ikrafttredelsen med 6 måneder til 31. sesember 2020. Av samme grunn er også de øvrige overgangsfristene i forordning (EU) 2019/947 utsatt med 6 måneder. Hensikten med utsettelsen er å bidra til å lette arbeidsbyrden for for de nasjonale luftfartsmyndihetene og for droneoperatørene i denne perioden.

Hjemmel i EF-traktaten

Forordning (EU) 2020/746 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordningen) artikkel 57, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2019/947 som endres, er ikke innlemmet i EØS-avtalen eller tatt inn i norsk rett. Det ventes at forordning (EU) 2020/746 og forordning (EU) 2019/947 vil kunne EØS-gjennomføres samtidig. Gjennomføringen av forordningene i norsk rett vil skje gjennom vedtakelse av en ny gjennomføringsforskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utsettelsen av fristene som følge av forordning (EU) 2020/746 vil få direkte konsekvenser for Luftfartstilsynet og for norske droneoperatører. Disse vil få bedre tid til å gjennomføre tiltakene som er nødvendig for å kunne ta i bruk reglene i forordning (EU) 2019/947. Koronapandemien har medført en krise for luftfarten som krever at ressurser og oppgaver omprioriteres. Implemennteringen av de nye felleseuropeiske dronereglene i forordning (EU) 2019/947 krever bruk av vesentlige ressurser hos Luftfartstilsynet og hos droneoperatørene. Utsettelsen vil lette arbeidsbyrden i denne perioden og gjøre en slik omprioritering lettere å gjennomføre. Utsettelsen ventes ikke å medføre økte kostnader eller andre negative konsekvenser for Luftfartstilsynet eller for droneoperatørene.

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EU) 2020/745 er ikke behandlet i Speisalutvalget for transport. Ettersom forordning (EU) 2020/746 ikke medfører materielle endringer i de felleseuropeiske dronereglene, antas det at behandling i Spesialutvalget ikke vil være nødvendig.

Luftfartstilsynet mener rettsakten vil være EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet er positiv til fristustettelsen som innføres ved forordning (EU) 2020/746. Ved å gi luftfartsmyndighetene og droneoperatørene bedre til til å implementere de nye felleseuropeiske dronereglene i forordning (EU) 2019/947, bidrar forordning (EU) 2020/746  til å lette Luftfartstilsynets og luftfartselskapenes arbeid i en tidsperiode hvor håndtering av konsekvensene av koronapandemien krever mye ressurser.

Luftfartstilsynet mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel, Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/746
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0746

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema: 25.09.2020
Dato returnert standardskjema: 10.06.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: