Forordning om arbeidsledighetsstatistikk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2241 av 16. desember 2019 som beskriver variablene og lengden, kvalitetskravene og detaljnivået til tidsseriene for innberetning av månedlige data om arbeidsledighet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2019/2241 of 16 December 2019 describing the variables and the length, quality requirements and level of detail of the time series for the transmission of monthly unemployment data pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som dekker statistikker innenfor syv hovedområder. Denne implementerende forordningen gjelder variabler, lengde og kvalitetskrav til tidsserier for månedlig arbeidsledighetsstatistikk under rammeverksforordningen.

Månedlig ledighetsstatistikk er en viktig indikator for EUs oppfølging av arbeidsmarkedet og jobbvekst, og det er dermed viktig at ledighetsstatistikken lages med sammenlignbare data og rapporteres innenfor aktualitetskravene. I henhold til forordningen skal månedlig ledighetsstatistikk lages i henhold til prinsippene definert av International Labour Organization (ILO) og konsistent med den kvartalsvise Arbeidskraftundersøkelsen.

Artikkel 3 i forordningen beskriver krav til rapporterte data, og fastslår at medlemsland skal rapportere enten månedlig ledighetsstatistikk, eller dersom medlemsland ikke lager slik statistikk skal grunnlagstall for månedlig ledighet eller månedlige ledighetsestimater. Vedlegg 1-3 beskriver hvilke variabler eller estimater som skal rapporteres i hvert tilfelle.

Forordningen beskriver også rapporteringsfrister, krav til tilbakeregnede tidsserier, datakilder og kvalitetskrav under de ulike alternative rapporteringene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Ettersom forordningen krever betydelig omlegging av dagens statistikk på dette området, vurderes det å be om utsatt ikrafttredelse for kravene, slik europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 artikkel 19 åpner for.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2241
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R2241

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2020
Frist returnering standardskjema: 10.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: