Forordning om inntekts- og levekårsstatistikk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/0258 av 16. desember 2019 som supplerer forordning 2019/1700 med antallet og titlene på variable for inntekts- og levekårsstatistikk

Commission delegated regulation (EU) 2020/258 of 16.12.2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the titles of the variables for the income and living conditions domain

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske inntekts og levekårsundersøkelsen (EU-SILC). Denne forordningen fastslår antall og titler på variabler som skal samles inn for EU-SILC, se vedlegget i forordningen.

Antallet variable overstiger ikke med, mer enn 5%, variablene som samles inn da rammeforordningen trådde i kraft, som er en av forutsetningene for at kommisjonen skal kunne vedta delegerte forordninger under rammeforordningen 2019/1700.

EU-SILC består av ett sett kjernevariabler, som samles inn årlig, samt et system bestående av syv ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og tre ad-hoc moduler som kombineres over en seksårsperiode. Denne forordningen fastslår kjernevariablene, den første ordinære modulen hvor datainnsamlingen starter i 2021 og en av ad-hoc modulene.  Den ordinære modulen gjelder barns materielle mangler og barns helse. Ad-hoc modulen gjelder barns bo og leveforhold i separerte eller sammensatte familier. Resterende seks ordinære moduler blir fastslått i tilsvarende delegerte kommisjonsforordninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/0258
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R0258

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2019
Frist returnering standardskjema: 07.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: