Forordning om rullerende planlegging av europeisk statistikk for personer og husholdninger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/256 av 16. desember 2019 som supplerer forordning 2019/1700 med flerårig rullerende planlegging

Commission delegated regulation (EU) 2020/256 of 16.12.2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by establishing a multiannual rolling planning

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen fastslår at Kommisjonen skal vedta et system for å rullere gjennomføringen av de ulike undersøkelsene med de tilhørende detaljerte tema. Denne delegerte forordningen etablerer derfor rulleringsplanen for den første åtteårsperioden under IESS, med start i 2021.

Vedlegg I beskriver datainnsamlingsperioder for undersøkelsene som bare har én enkelt periodisitet. Dette inkluderer undersøkelsene om helse, utdanning, bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi i husholdninger, tidsbruk og forbruk. Videre beskrives datainnsamlingsperioder for undersøkelser som har flere periodisiteter. Dette gjelder arbeidskraftundersøkelsen (LFS), samt inntekts og levekårsstatistikk (EU-SILC). Vedlegg II beskriver datainnsamlingsperioder for de mer detaljerte områdene innenfor LFS og EU-SILC.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/256
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R0256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2019
Frist returnering standardskjema: 07.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: