EgenskapVerdi
Notat id:34223
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XV. Farlige stoffer
Sortering Kapittel:14

Tittel:

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/968 av 3. juli 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyriproksyfen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011


{"name":"Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/968 av 3. juli 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyriproksyfen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011","depName":"LMD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\">Rettsakten regodkjenner Pyriproksyfen<span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:13.33px\">&nbsp;som aktivt stoff som kan inng&aring; i plantevernmiddel frem til 31. juli 2035. </span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-size:13.33px\">Som f&oslash;lge av kriteriene om identifisering av hormonforstyrrende egenskaper, gitt gjennom forordning (EU) 2018/605, er stoffet s&aelig;rskilt vurdert med tanke p&aring; slike egenskaper. Det er imidlertid ikke funnet risiko for hormonsforstyrende egenskaper. Det er imidlertid fastsatt noen </span><span style=\"font-size:11pt\">punkter som medlemslandene skal v&aelig;re s&aelig;rlig oppmerksomme p&aring; ved (re)vurdering av plantevernmidler med pyriproxifen som aktivt stoff. Dette gjelder blant annet behov for beskyttelse av </span>sedimentlevende og akvatiske organismer, hvor risikoreduserende tiltak m&aring; benyttes ved behov. Det samme gjelder behov for beskyttelse av bier, hvor det er aktuelt med spesifikke bruksbetingelser for utend&oslash;rs bruk. Det kan inkludere restriksjoner til bruk utenfor blomstringsperioden for bie-attraktive kulturer/ugress, spr&oslash;ytefrie soner og/eller avdriftsreduserende utstyr.</span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51)\">Tilvirker er dessuten p&aring;lagt, innen en frist p&aring; to &aring;r, &aring; framlegge ytterligere opplysninger om effekten av vannrenseprosesser i forhold til eventuelle rester av stoffet og av metabolitter, i grunnvann og overflatevann n&aring;r dette brukes som drikkevann.&nbsp;</span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51)\"><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255)\">S&oslash;knaden for revurdering av dette stoffet er behandlet i samsvar med&nbsp;</span></span><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255)\">forordning (EU) nr. 1107/2009. </span><span style=\"color:rgb(51, 51, 51)\"><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255)\">Stoffet&nbsp;tas med denne godkjenningen derfor ut av liste A og legges til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.&nbsp;</span></span></span></p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\"><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\"><u>Generelt om godkjenning av plantevernmidler</u></span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\"><span style=\"background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\">Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppf&oslash;rt p&aring; en liste i forordning (EU)&nbsp;nr. 540/2011. </span>A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009,&nbsp;eller etter en overgangsl&oslash;sning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres l&oslash;pende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene f&aring;r endrede vilk&aring;r, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.</span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\">For at et preprat som inneholder et aktivt stoff&nbsp;som er p&aring; listen,&nbsp;skal kunne brukes i Norge m&aring; det f&oslash;rst s&oslash;kes om godkjenning i&nbsp;Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.</span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\"><u>Rettslige konsekvenser</u></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\">Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler&nbsp;ved at rettsakten tilf&oslash;yes i opplistingen av rettsakter.</span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\"><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></span></p>\r\n\r\n<div style=\"background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,&amp;quot;trebuchet ms&amp;quot;; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: 0px; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px\"><span style=\"font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\">Gjennomf&oslash;ring av forordningen anses ikke &aring; ha &oslash;konomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.&nbsp;<span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\">Dersom et preparat med det aktive stoffet s&oslash;kes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.</span></span></p>\r\n</div>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<div style=\"background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif,Arial,Verdana,&amp;quot;trebuchet ms&amp;quot;; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; outline-color: invert; outline-style: none; outline-width: 0px; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">\r\n<div>\r\n<p><span style=\"font-size:12px\"><span style=\"color:rgb(0, 0, 0)\"><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">Rettsakten&nbsp;har v&aelig;rt vurdert av&nbsp;Spesialutvalget for matomr&aring;det der ber&oslash;rte </span><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten E&Oslash;S-</span><span style=\"font-family:arial,sans-serif\">relevant og akseptabel.</span></span></span></p>\r\n</div>\r\n</div>\r\n","draftno":34223,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:14px\">Rettsakten er behandlet </span><span style=\"background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px\">i &quot;Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation&quot;.</span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"color:rgb(0, 0, 0); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms\"><span style=\"font-family:helvetica,sans-serif\">Rettsakten er under vurdering i E&Oslash;S-/EFTA-statene.</span></span></p>\r\n","valuation":"<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\">Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i&nbsp;Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation&quot;.</span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\">Pyriproxyfen er her i landet godkjent i Admiral 10 EC til bruk mot skadedyr p&aring; prydplanter i veksthus. Ved revurdering av det godkjente preparatet m&aring; Mattilsynet ta s&aelig;rlig hensyn til risikoen for bier i prydplanter dersom disse har blomster som er attraktive for bier og plantene skal flyttes ut. Endringer av dagens godkjenning kan derfor ikke utelukkes.&nbsp; </span></span></p>\r\n\r\n<p style=\"margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:left\"><span style=\"font-size:14px\"><span style=\"font-family:arial,helvetica,sans-serif\"><span style=\"color:rgb(51, 51, 51)\">Mattilsynet anser rettsakten som E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</span></span></span></p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"2020/968","basisArticleno":"1107/2009","celexno":"32020R0968","changed":"2020-07-30T13:07:14","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":34223,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XV. Farlige stoffer","eeaAttachmentChapterIndex":14,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Implementing Regulation (EU) 2020/968 of 3 July 2020 renewing the approval of the active substance pyriproxyfen in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011","established":"2020-06-25T23:20:53","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.213.01.0007.01.DAN&toc=OJ%3AL%3A2020%3A213%3ATOC","komLink":"https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=66474&version=4","komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":"Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen","pubno":33946,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2020-09-10T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Plantevernmidler - pyriproksyfen, regodkjenning","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2020-06-12T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2020-10-02T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2020-09-21T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Matområdet","suId":33,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/968 av 3. juli 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyriproksyfen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2020-09-21T12:20:24.46","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":34223,"pubnoSpecified":true},"suName":"Matområdet","xoName":"Torhild Tveito Compaore"}