Endr. av forordning 2019/1793 - 1. halvår 2020

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/625 av 6. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002, og opphever gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 og gjennomføringsvedtak 2014/88/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/625 of 6 May 20202 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council, and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/943 and Implementing Decision 2014/88/EU

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.05.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 6. mai 2020, med ikrafttredelse 27. mai 2020.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene I og II til forordning (EU) 2019/1793 om offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter, og viderefører, de tidligere rettsakten på dette området, forordningene 669/2009, 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660.

Alle produktene i regelverket skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området og at de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensen som er angitt i rettsakten. Vedlegg II produktene skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket er opplistet i vedlegg I (tidligere 669/2009) og II (tidligere 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660) til rettsakten.

Det er disse vedleggene som endres i samsvar med prinsippene om å se over listene hvert halvår. Videre tas importforbudene rettet mot paanblader fra Bangladesh og tørkede bønner fra Nigeria (2014/88 og 2015/943) inn i rettsakten som gjør at de originale rettsaktene om importforbud kan oppheves.

Forordning (EU) 2020/625 trer i kraft 27. mai 2020 og gjør følgende endringer til grunnrettsakten, vedlegg I og vedlegg II:

Inn på listen i vedlegg I (gamle 669/2009-listen):
- appelsiner fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 10 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene
- mandariner og andre sitrus-hybrider fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 5 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene
- kryddermiks fra Pakistan (aflatoksiner - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene.

Ut av listen i vedlegg I:
- bringebær fra Serbia (Norovirus - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året
- tørkede aprikoser og aprikoser, tilberedt/ konservert på annen måte fra Tyrkia (sulfitter - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året
- sitroner fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året.

Endret kontrollfrekvens i vedlegg I:
- bønner fra Kenya (plantevernmidler - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 5 % til 10 % på grunn av flere funn det siste året
- tørkede druer fra Tyrkia (okratoksin A - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 5 % til 10 % på grunn av flere funn det siste året
- granatepler fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året.

Flytting av produkter mellom vedlegg I og vedlegg II:
- sesamfrø fra Sudan (salmonella - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 20 %
- sesamfrø fra Uganda (salmonella - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 20 %
- pepperfrukter (annet enn søte) fra India (plantevernmidler - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 10 %
- pepperfrukter (annet enn søte) fra Pakistan (plantevernmidler - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 20 %
- karriblader fra India (plantevernmidler - næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 50 %.

Andre endringer:
- jordnøtter (peanøtter) fra alle de omfattede stater får en utvidet produktgruppe for å fange opp alle produkter der faren for aflatoksiner kan forekomme. Her legges mel og oljekaker av jordnøtter til oversikten over hva som er omfattet av vedleggene I og II. Produktene i vedlegg II omfattet allerede oljekaker, som nå gjelder for begge vedlegg
- sesamfrø fra alle de omfattede stater (vedlegg I og II) får en presisering for å ta høyde for at også ubehandlede varianter som omfattes av denne kontrollen
- pepperfrukter (søte og andre) fra Sri Lanka og India får en utvidet produktgruppe for å ta høyde for alle varianter som det er utfordringer med
- aprikoser fra Usbekistan får en utvidet produktgrupper for å ta høyde for alle varianter som det er utfordringer med.

I tillegg flyttes to importforbud fra egne rettsakter til denne hovedrettsakten (2019/1793). Dette gjøre for å samle det meste av regelverket knyttet til den ikke-animalske kontrollen på et sted:
- paanblader fra Bangladesh (forordning (EU) 2014/88
- tørkede bønner fra Nigeria (forordning (EU) 2015/943

Denne flyttingen av importforbud medfører også en språklig endring av forordning (EU) 2019/1793, som gir en ny tittel til avsnitt III, en ny art. 11a og en ny del i vedlegg II (vedlegg IIa).

Vektangivelsen i art. 1 tredje ledd endres fra bruttovekt til nettovekt, slik at emballasje og pakkemateriale ikke skal regnes med i vektberegningen. 

Endringen av forordning (EU) 2019/1793 ble tatt opp på et arbeidsgruppemøte den 18. oktober 2019 og på skriftlig godkjenning med frist 26. mars 2020.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De siste årene har det ikke vært registret noen direkteimport av jordnøttmel og oljekaker av jordnøtter (peanøtter) fra de berørte statene, krydderblandinger fra Pakistan og Mandariner (inkl. tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og liknende krysninger av sitrusfrukter fra Tyrkia. Hvis næringen ønsker å importere disse produktene direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

I 2018 ble det direkteimportert fire forsendelser med appelsiner fra Tyrkia, på til sammen 60,2 tonn fordelt på to importører. For pepperfrukter (søte og annet) (Capsicum spp.) fra Sri Lanka (de nye varenumrene) er tallene for 2018-2019 på to forsendelser, på til sammen 40 kg med en importør.

Oppføringen av disse produktene på i vedlegg I vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

Direkteimporten av produktene som får en økning i kontrollfrekvens viser at næringen vil kunne få en økt kostnaden med flere kontroller, som igjen vil medføre et merarbeid for Mattilsynet. Tallene for bønner fra Kenya er 675 kg i 2018 fordelt på seks forsendelser og to importører. For tørkede druer fra Tyrkia er tallene 93,2 tonn i perioden (2018-2020) fordelt på åtte forsendelser og seks importører. Tallene for granatepler fra Tyrkia for 2018 er 22,4 tonn fordelt på tre forsendelser og tre importører.

Fjerningen av produkter fra listen vil gi importørene besparelser og muligheter til å importere produktene igjen uten kontroll og vil gi Mattilsynet en mulig besparelse på at man slipper å gjennomføre kontroll av produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg I og II. Innføringen av appelsiner fra Tyrkia, mandariner og andre sitrus-hybrider fra Tyrkia og kryddermiks fra Pakistan i vedlegg I fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene.

Flyttingen av sesamfrø fra Sudan og Uganda og pepperfrukter (annet enn søte) fra India og Pakistan fra vedlegg I til vedlegg II er fornuftig i forhold til at opprinnelsesstaten ikke klarer å få bukt på utfordringen med disse produktene. Det at karriblader fra India går andre veien, fra vedlegg II til vedlegg I, viser at ved forbedringer vil tiltakene reduseres og det vil bli lettere å eksportere produktene.

Videre er flyttingen av importforbudene rettet mot paan-blader fra Bangladesh (2014/88) og tørkede bønner fra Nigeria (2015/943) til denne rettsakten naturlig for å samle de ikke-animalske tiltakene til samme rettsakt. Endringene som gjøres til grunnrettsakten er nødvendige følger av denne flyttingen og er også fornuftig.

Økningen av kontrollfrekvensen for bønner fra Kenya, tørkede druer og granatepler fra Tyrkia er fornuftig sett i forhold til risikoen ved produktene.

Justeringen av produktbeskrivelsen for pepperfrukter (søte og andre) fra Sri Lanka og India, aprikoser fra Usbekistan og sesamfrø fra berørte stater er fornuftig for å fange opp alle elementer som kan utgjør en risiko. Utvidelsen av produktgruppene for jordnøtter (peanøtter) til å også omfatte mel og oljekaker av jordnøtter sikrer at man også her fanger opp alle varianter av produktet som det kan hefte fare ved.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/625
Celexnr.: 32020R0625

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.05.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 27.05.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: