Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1033 af 15. juli 2020 om fornyet godkjenning av L-arginin produsert av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1139/2007

Commission Implementing Regulation concerning the renewal of the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 and the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 as feed additives for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 1139/2007

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.08.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av aminosyren L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870) og godkjenning av L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80182) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle arter. Søker har vist at L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870) som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen. EFSA vurderer begge preparatene å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning av aminosyrer til drikkevann, og preparatene skal derfor merkes med en advarsel om dette.  De er også en effektive aminosyrekilder for alle dyr, men for at L-arginin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1033
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1033

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2020
Frist returnering standardskjema: 03.06.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2020
Høringsfrist: 15.04.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker