Plantevernmidler - røtter av Saponaria officinalis, avslag basisstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/643 av 12. mai 2020 om avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/643 of 12 May 2020 concerning the non-approval of Saponaria officinalis L. roots as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 13. mai 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Røtter av Saponaria officinalis L. har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent.

Avslaget er begrunnet blant annet med at undersøkesler av røttene viste at de også inneholdt visse andre stoffer (f.eks. saporin) som kunne være uheldig i plantevernmiddelsammeneheng. Det forelå heller ikke tilstrekkelige opplysninger til å kunne fastsette et sikkert inntaksnivå for forbrukere, og heller ikke for å kunne konkludere med hensyn til risiko for andre organismer enn målgruppen.

Merknader

Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I  motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

"Røtter av Saponaria officinalis" inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet benyttes tradisjonelt som emulgerings-/fortykningsmiddel i mat.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/643
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32020R0643

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2020
Frist returnering standardskjema: 12.08.2020
Dato returnert standardskjema: 17.08.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker