TSI CCS - endring av tysk språkversjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/420 av 16. mars 2020 om endring av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2016/919 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet "styring, kontroll og signal" i Den europeiske unions jernbanesystem

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/420 of 16 March 2020 correcting the German language version of Regulation (EU) 2016/919 on the technical specification for interoperability relating to the ‘control-command and signalling’ subsystems of the rail system in the European Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mars 2020. Forordningen trådte i kraft 21. mars 2020, med virkning fra 16. juni 2019. 

Rettsakten følger EFTAs hurtiprosedyre og har ikke vært behandlet i SU Transport. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/420 av 16. mars 2020 om endring av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2016/919 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet "styring, kontroll og signal" i Den europeiske unions jernbanesystem (forordningen) medfører en rettelse som gjør at den samme overgangsordningen gjelder etter den tyske språkversjonen som av de øvrige. Rettelsen angår punkt 7.4.2.3, annet avsnitt, i vedlegget til forordning (EU) 2016/919. 

Forordningen medfører for øvrig ingen enringer, og påvirker ikke de andre språkversjonene av forordning (EU) 2016/919. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2016/919 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 10. mai 2017 nr. 600 om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet (TSI CCS). Det vil være nødvendig å ta inn en henvisning til forordningen etter at den er tatt inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring. 

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/420
Basis rettsaktnr.: 2016/919
Celexnr.: 32020R0420

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2020
Frist returnering standardskjema: 17.04.2020
Dato returnert standardskjema: 17.04.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 19.03.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.04.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker