Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" som geografisk betegnelse.

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/156 av 23. januar 2020 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit".

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/156 of 23 January 2020 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit".

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den geografisk betegnelsen for norsk alkolsterk drikk, "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" var opprinnelig gitt beskyttelse under den gamle basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). Den "gamle" basisforordningen er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). 

Norge måtte søke EU om videre beskyttelse av den geografiske betegnelsen og forordning (EU) 2020/156 gir den beskyttelse under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Forordningen som beskytter den geografiske betegnelsen, inneholder imidlertid ikke den tilhørende såkalte tekniske fila for betegnelsen. Hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila.

Det er de tekniske filene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

I EØS-notatet om den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), har vi lagt til grunn at Kommisjonens rettsakter om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker må regnes som en del av den ordinære regelverksutviklingen innenfor dette rettsområdet – ikke «enkeltvedtak» rettet mot bestemte virksomheter. Kommisjonens rettsakter om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker skal imidlertid etter den nye basisforordningen «stå på egne ben». Disse forordningene skal derfor ikke lenger tas inn og samles i et vedlegg til selve basisforordningen, slik de tidligere ble i lista over beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). For oversiktens skyld, skal imidlertid de enkelte beskyttede geografiske betegnelsene tas inn og samles i et databasert register opprettet av Kommisjonen, jf. tilsvarende ordninger i EU for beskyttede geografiske betegnelser på vin, aromatiserte vinprodukter og øvrige næringsmidler.

Denne kommisjonsgjennomføringsforordningen er kunngjort i L-series i Official Journal, i underkategorien «Non Legislative Acts». I tråd med de generelle vurderingene i EØS-notatet om den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), mener vi at denne forordningen formelt sett ikke blir direkte internrettslig gjeldende i hele EØS eller direkte folkerettslig bindende for EØS/EFTA-statene uten at forordningen behandles i EØS-komiteen og tas inn i EØS-avtalens vedlegg etter de alminnelige beslutningsprosedyrene i EØS-avtalen.

Vi antar at Kommisjonens forordninger om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker etter den nye basisforordningen, en etter en skal tas inn i EØS-avtaleverket på vanlig måte. Det må imidlertid avklares med EFTA-sekretariatet og EU hvor i EØS-avtaleverket denne forordningen og tilsvarende forordninger skal plasseres, ettersom de "står på egne ben" og ikke endrer den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker. 

Etter at Kommisjonens forordninger om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker etter den nye basisforordningen er tatt inn i EØS-avtaleverket, antar vi at forordningene må gjennomføres i norsk rett i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. på vanlig måte, på et egnet sted i forskriften.

Som nevnt ovenfor, inneholder ikke forordningen som beskytter den geografiske betegnelsen, den tilhørende såkalte tekniske fila for betegnelsen. Hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila.

Det er den tekniske fila, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke den beskyttede geografiske betegnelsen.

Det framgår av punkt 1 i protokoll 1 til EØS-avtalen, at innledningen ("fortalen") til de omhandlede rettsaktene ikke er tilpasset for denne avtalens formål, men at innledningen er relevant i den utstrekning den er nødvendig for en riktig fortolkning og anvendelse av rettsaktenes bestemmelser innenfor avtalens ramme.

Vi mener derfor at henvisningene i den innledende "fortalen" i disse forordningene, til de tidligere publiseringene i Official Journal av hovedspesifikasjonene i de tekniske filene, også må legges til grunn og gjelde i EØS.

Vi kan ikke se at det er nødvendig med ytterligere spesifikke henvisninger i EØS-avtaleverket til de tidligere publiseringene i Official Journal av hovedspesifikasjonene i de tekniske filene og dermed heller ikke for ytterligere spesifikk gjennomføring av disse i norsk rett.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2020/156
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787
Celexnr.: 32020R0156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2020
Frist returnering standardskjema: 30.05.2020
Dato returnert standardskjema: 12.03.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2021
Høringsfrist: 11.04.2021
Frist for gjennomføring: