Koronatiltak kontrollforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 av 30. mars 2020 om midlertidige tiltak for å begrense risiko for folke-, dyre- og plantehelse og dyrevelferd under visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaters kontrollsystemer på grunn av koronavirus-sykdom (COVID-19)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/466 of 30 March 2020 on temporary measures to contain risks to human, animal and plant health and animal welfare during certain serious disruptions of Member States’ control systems due to coronavirus disease (COVID-19)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Rettsakten vil få anvendelse i Norge først når kontrollforordningen og underliggende regelverk er  trådt i kraft. Kontrollforordningen har ikke ennå trådt i kraft i Norge. Per dags dato 30.03.20 er kontrollforordningspakken sendt til Norsk Lovtidend for kunngjøring. Den vil kunngjøres og tre i kraft i løpet av de nærmeste dagene. 

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. Kontrollforordningen er nylig tatt inn i EØS-avtalen i Norge og erstatter den gamle kontrollforordningen.  For Norges del er ikke EUs plantehelseregelverk en del av EØS-avtalen og bestemmelsene om kontroll med plantehelse vil ikke gjelde i Norge.

På bakgrunn av den den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden har det oppstått en svært spesiell situasjon og enorm utfordring for endel lands kapasitet til å utføre offentig kontroll og annen offentlig virksomhet i samsvar med EU-lovgivningen. Det er behov for å opprettholde nødvendig tilsyn og grensekontroll samtidig som det må sikres tilgjengelighet av varer og viktige tjenester.

Betydelige bevegelsesbegrensninger for å beskytte menneskers helse, har gjort at enkelte land har utfordringer med sin kapasitet til å utplassere kvalifisert personell for å gjennomføre den offentlige kontrollen. Utfordringene oppstår når det kreves fysisk tilstedeværelse av kontrollpersonale, spesielt når det gjelder klinisk undersøkelse av dyr, visse kontroller av produkter av animalsk opprinnelse, planter og planteprodukter og på mat og fôr av ikke-animalsk opprinnelse, og angående testing av prøver i offisielle laboratorier utpekt av medlemsstatene.

En rekke medlemsstater har også informert kommisjonen om at offisiell kontroll og annen offisiell virksomhet som skal resultere i signatur og utstedelse av originale papirbevis og offisielle attester som skal følge med forsendelser av dyr og avlsmateriale som ble flyttet mellom medlemsstatene eller inn i Union, midlertidig ikke kan utføres i samsvar med EU-lovgivningen.

På bakgrunn av dette har kommisjonen brukt sin myndighet til å fastsette denne forordningen som skal avhjelpe de utfordringene som har oppstått samtidig som hensynet til  folkehelse, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd ivaretas. Forordningen er blitt utarbeidet på kort tid og har vært på en veldig kort høringsrunde hvor også Norge fikk kort frist til å komme med bemerkninger. Forordningen skal gjelde i to måneder fra den kunngjøres og trer i kraft.  

Artikkel 1 presiserer at dette er midlertidige bestemmelser for å håndtere korona-situasjonen.

Artikkel 2 klargjør at dersom et medlemsland (EØS-land) ønsker å benytte seg av de midlertidige tiltakene i forordningen skal dette notifiseres til kommisjonen (ESA for EØS-landene) og de andre EØS-landene. Det skal da informeres om hvilke tiltak som er iverksatt for å avhjelpe de vanskelighetene en har med å gjennomføre den offentlige kontrollen og annen offentlig virksomhet i samsvar med kontrollforordningen.

Artikkel 3 åpner opp for at myndighetene kan utpeke én eller flere fysiske personer på grunnlag av deres kvalifikasjoner, opplæring og praktiske erfaring, til å gjøre oppgaver forbundet med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet. De som utpekes må være i kontakt med myndighetene med tilgjengelige kommunikasjonsmidler og være pålagt å følge myndighetenes instrukser for utførelse av oppgavene. De skal være upartiske og ikke ha interessekonflikt forbundet med oppgavene.

Artikkel 4 åpner for at det kan gjennomføres kontroll av offentlige attester basert på elektronisk kopi av originalen, eller på et elektronisk format av sertifikatet eller attesten som er produsert og fremlagt i Trade Control and Expert System (TRACES). Det er en forutsetning at den som er ansvarlig for å presentere attesten eller sertifikatet legger frem for myndighetene en erklæring som bekrefter at originalen vil bli sendt så snart det er teknisk mulig.  Ved gjennomføring av slik kontroll skal myndigheten ta hensyn til risikoen for manglende overholdelse av regelverket og operatørens fortid i betraktning.

Artikkel 5 åpner for at møter med virksomheter og deres personell i forbindelse med offentlig kontroll kan gjøres via fjernkommunikasjon. Det gjøres også åpning for at analyser, testing eller diagnostisering kan utføres av ethvert laboratorium som er utpekt for dette formålet av myndigheten på midlertidig basis.

Endringen er kommet på plass etter forespørsel fra europeiske matmyndigheter som ser behov for disse lempingene for å få gjennomført en god nok kontroll, være i samsvar med kontrollregelverket og sikre matforsyning i en svært krevende tid. Det vil sikre at vi gjennom EØS-avtalen skal informeres om de land som benytter seg av åpningene som gis i forordningen og hvilke tiltak landet iverksetter for å avhjelpe vanskelighetene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres i norsk rett i en forskrift som skal gjelde for to måneder. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dette er lempinger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Dette er en hastesak hvor rettsakten må innlemmes svært raskt i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige deparmtementer, men på grunn av hasteaspektet er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625
Celexnr.: 32020R0466

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.03.2020
Frist returnering standardskjema: 30.03.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: