Oppdatering av sikkerhetslisten

Gjennomføringsforordning (EU) 2019/2105 av 9. desember som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2105 of 9 December 2019 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers wich are banned from operating or are subject to operational restriction within the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.03.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i Europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger for operasjoner i Europa, er fastsatt som forordning nr. 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året: 

  • Det er gjennomført tett oppfølging av luftfartsmyndighetene i Armenia og landets flyselskaper, noe som har ført til en forbedring av myndighetenes prosedyrer. Det er ingen selskaper fra Armenia på sikkerhetslisten.(Fortalens punkt 23)
  • Det er vedtatt å følge opp luftfartsmyndighetene i Hviterussland og Den dominikanske republikk, da det er tegn på nedgang i tilsynsaktivitet.
  • Det er gjort endringer så langt det gjelder flyselskaper fra Moldova, der to flyselskaper er fjernet fra sikkerhetsliste A. (Fortalens punkt 73)
  • Alle flyselskap sertifisert i Gabon er fjernet fra sikkerhetslisten A og B. (Fortalens punkt 59)

Normalt vil nye forordninger først gjennomføres i norsk rett etter at vedtak fra EØS-komiteen om endring av EØS-avtalen foreligger. Det foreligger en spesialordning for endringsforordninger i tilknytning til sikkerhetslisten som innebærer at disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett straks de er vedtatt og publisert i Official Journal.

Merknader

Forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEFU art. 80, nå TFEU art. 100.
 

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/ 2105 av 9. dsember  2019 og ble  gjennomført i norsk rett 19. desember 2019 gjennom en endring av BSL A 6-2.  Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2019/2105 er gjennomført i forskrift av 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2019/2105 er gjennomført i forskrift av 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/2105
Celexnr.: 32019R2105

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 19.12.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker