Vin, rettelse i overgangsbestemmelsene i 32019R0934

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/565 av 13. februar 2020 om rettelse i delegert forordning (EU) 2019/934 når det gjelder overgangsbestemmelsene om omsetning av beholdninger av druevinprodukter.

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/565 of 13 February 2020 correcting Delegated Regulation (EU) 2019/934 as regards transitional arrangements for the marketing of stocks of grapevine products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter hurtigprosedyren.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 om blant annet godkjente ønologiske metoder og restriksjoner som gjelder for produksjonen og konserveringen av druevinprodukter, opphever og erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 trådte i kraft (entered into force) i EU 27. juni 2019 og må følges (shall apply) fra 7. desember 2019.

Artikkel 15 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 inneholder en overgangsbestemmelse om videre omsetning av beholdninger av druevinprodukter som var lovlig produsert etter bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009.

Overgangsbestemmelsen i artikkel 15 ble ved en feil opprinnelig knyttet til det tidspunktet de nye bestemmelsene trådte i kraft (entry into force, 27. juni 2019) og ikke det senere tidspunktet de nye bestemmelsene måtte følges fra (shall apply, 7. desember 2019).

Feilen i artikkel 15 er meningsbærende og gjelder alle språkversjonene av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934.

Denne forordningen retter derfor feilen i artikkel 15 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934, slik at overgangsbestemmelsen knyttes til det senere tidspunktet de nye bestemmelsene måtte følges fra (shall apply, 7. desember 2019).

Rettelsen gis tilbakevirkende kraft og skal derfor gjelde fra 27. juni 2019. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukerne eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 er imidlertid foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene (se EØS-notatet om den forordningen).

Denne korrigerende endringsforordningen (32020R0565) kan ikke "stå på egne ben" og bør derfor tas inn i EØS-avtaleverket samtidig med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)672
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2020/565
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013
Celexnr.: 32020R0565

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2020
Frist returnering standardskjema: 03.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2020
Høringsfrist: 28.06.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker