Endring av forordning 1008/2008 - bakketjenester

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2114 av 16. desember 2020 som endrer forordning (EF) nr. 1008/2008 så langt det gjelder den midlertidige utvidelsen av ekstraordinære tiltak for å avhjelpe konsekvenser av Covid-19-pandemien for lisenser

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2114 of 16 December 2020 amending Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary extension of exceptional measures to address the consequences of the COVID-19 pandemic with regard to selection of groundhandling service provider

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 16. desember 2020, og trådte i kraft i EU 18. desember 2020.

Sammendrag av innhold

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har ført til at lufttransporten høyst sansynlig vil bli ytterligere redusert. Tidlig i april 2020 var det over 90% færre flyvninger i det europeiske nettverket sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørsel fra passasjerer er for hele 2020 forventet å bli 35-46% under fjorårets nivå. EU-kommisjonen fremmet i mai 2020 forslag om en midlertidige tiltak for å avhjelpe forventede problemer for luftfartsindustrien på grunn av pandemien. Disse ble gitt med virkning fra 20 mars 2020 til 31 desember 2020 som forordning (EU) 2020/696. Forordningen åpnet også for at kommisjonen kan forlenge perioden ved delegert myndighet.

Antall flyreiser i europeisk luftrom i september 2020 var 53% under nivået samme måned i 2019. Prognoser utgitt av Eurocontrol 14. september 2020 anslår en 50% trafikkgjenoppretting innen februar 2021. Det forventes at gjenoppretting av flytrafikken til 2019 nivå vil bli en langvarig prosess. Det er derfor besluttet å forlenge ett av de midlertidige tiltakene som ble innført i mai 2020. Dette må gjennomføres gjennom en ny endringsforordning der det åpnes opp for unntak fra anbudsregelverket for bakketjenester slik at flyplassene ikke blir blokkert dersom en leverandør skulle gå konkurs.

Dersom en leverandør av bakketjenester av ulike grunner legger ned sin virksomhet før utløpet av en løpende anbudsperiode, skal ny leverandør velges i henhold til prosedyrene artikkel 11 nr. 1 i direktiv 96/67/EF.

Under omstendigheter som covid-19-pandemien, er det fullt mulig at en av leverandørene går konkurs på flyplasser hvor alternative leverandører av bakketjenester er begrenset, og at det derfor raskt oppstår et behov for å erstatte denne leverandøren. Artikkel 11 nr. 2 bestemmer at flyplassen selv kan tilby slike tjenester uten å delta i et anbud, men dette kan bare dekke den tidsperioden som er nødvendig for organisering av et nytt anbud. Det er i tillegg lite sannsynlig at flyplasser som ikke allerede leverer bakketjenester kan tilby disse tjenestene så raskt. Den samme begrensningen gjelder for egenhåndtering av flyselskaper som ikke har betydelig tilstedeværelse på den aktuelle flyplassen. 

Dersom en slik situasjon oppstår som en følge av pandemien åpner foreliggende foordning for at ledelsen ved lufthavnen gis anledning til å velge en leverandør av bakketjenester uten å måtte organisere en anbudsprosedyre i samsvar med artikkel 11 (1). Unntaket skal gjelde for en maksimum periode på seks måneder. Perioden kan om nødvendig forlenges av kommisjonen.

Dette tiltaket videreføres fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021. Videreføring av dette tiltaket gjennomføres ved endring av art 24 a i forordning (EC) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttransporttjenester i EØS.

Merknader
Rettsakten er gitt med hjemmel i TFEU 100. 

Rettsakten krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet (gruppe 2).

Rettslige konsekvenser

Endringsforordningen kan tas inn i norsk rett gjennom endring av forskrift 12. august 2011 nr. 833. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen har ingen særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter. Forordningen skal sikre at flytrafikken kan fortsette i tilfelle leverandør av bakketjenester går konkurs eller på annet grunnlag innstiller sin virksomhet. Dersom forordningen ikke gjennomføres, vil det kunne ha økonomiske konsekvenser for norske flyselskaper i den grad situasjonen skulle oppstå. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil følge en særlig hurtigprosedyre og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2114
Basis rettsaktnr.: 1008/2008
Celexnr.: 32020R2114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2021
Frist returnering standardskjema: 15.02.2021
Dato returnert standardskjema: 06.01.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 66/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: