Forordning om endring av forordning om rullerende planlegging av europeisk statistikk for personer og husholdninger

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175 av 20. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2020/256 om etablering av en flerårig rullerende planlegging

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2175 of 20 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2020/256 establishing a multiannual rolling planning

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175 oppdaterer rulleringsplanen for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) på to områder:

  • For den europeiske inntekts- og levekårsstatistikken (EU-SILC) spesifiseres husholdningenes energieffektivitet som ad-hoc tema for referanseåret 2023.
  • Akronymene for temaene «kjennetegn ved arbeidsplassen» og «vurdering av egne behov» endres i EU-SILC.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for IESS, mens forordning 2020/256 etablerer en flerårig rulleringsplan for den første åtteårsperioden under IESS, med start i 2021.

De aktuelle oppdateringene av EU-SILC er gitt i vedlegget til Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175. Forordningen oppfyller kravet fra rammeforordningen for IESS om at endringer i rulleringsplanleggingen skal tre i kraft senest 24 måneder før begynnelsen av datainnsamlingsperioden endringene gjelder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)7107
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2175
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R2175

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2020
Frist returnering standardskjema: 27.01.2021
Dato returnert standardskjema: 09.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: