Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2117 av 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 med nytt navn ‘selenberiket gjær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399’ som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter, og oppheving av forordning (EF) nr. 900/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2117 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 with the new name ‘selenised yeast Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399’ as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 900/2009

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder selenmetionin produsert ved hjelp av Saccharomyses cerevisiae (CNCM I-3399) ble i 2009 godkjent (forordning 900/2009) som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr. Godkjenningen er nå fornyet og det har fått  nytt navn; selenberiket gjær. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt samme størsteinnhold for selen som for andre selentilsetningsstoffer (0,5 mg/kg).  Det er forslått en overgangsperiode for merking med det nye navnet (6 mnd. for tilsetningsstoffet, 12 mnd. for fôrmidler og 24 mnd. for fôrblandinger).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2117
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2117

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2020
Frist returnering standardskjema: 29.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker