Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1796 av 30. november 2020 om godkjenning av L-glutamin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1796 of 30 November 2020 concerning the authorisation of L-glutamine produced by Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-gultamin produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (NITE BP-02524). Det er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff og aromastoff i fôr for alle dyr. Det er ikke godkjent tilsatt drikkevann. Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-glutamin er en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at det skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen. Ved bruk som ernæringsmessig tilsetningsstoff skal det merkes med: «Tilsetning av L-glutamin skal sikre at fôret har tilstrekkelig aminosyreprofil, og å unngå mangel på glutamin i kritiske livsstadier.» Anbefalt størsteinnhold ved bruk som aromastoff er 25 mg/kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1796
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1796

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2020
Frist returnering standardskjema: 15.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker